Konsoliduoti planiniai tikrinimai skatina teigiamus pokyčius sveikatos sistemoje

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) 2017 metais planine tvarka patikrino 29 asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigas ir įvertino jų teikiamų asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Nustatyta, kad tik viena įstaiga teikė paslaugas, nepažeisdama teisės aktų reikalavimų. Atlikti konsoliduoti patikrinimai atskleidė bÅ«tinybę įstaigoms tobulinti savo darbo procesus bei poreikį  keisti sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo reikalavimus.
      Akreditavimo tarnyba 2017 metais patikrino 14 asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų, teikiančių patologijos (citopatologinių tyrimų) paslaugas, ir 15 socialinės globos namų, teikiančių antrines ambulatorines vidaus ligų, psichiatrijos paslaugas, bendrosios praktikos bei psichikos sveikatos slaugos, masažo ir kitas asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas. Atlikus patikrinimus buvo nustatyta, kad 28 iš 29 patikrintų asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų teikė minėtas paslaugas, neužtikrindamos tam visų bÅ«tinų sąlygų, taip pat įstaigų vidaus dokumentuose buvo rasta reglamentavimo trÅ«kumų, o kai kurios vidaus dokumentų nuostatos netgi prieštaravo teisės aktų reikalavimams. Tik vienoje įstaigoje nebuvo nustatyta jokių pažeidimų.
      Atlikti planiniai patikrinimai parodė, kad asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas teikiančiose įstaigose dažniausiai pasitaikantis pažeidimas – nesaugių medicinos priemonių naudojimas. Daugiau kaip 40 proc. patikrintų įstaigų nebuvo atliekama medicinos priemonių techninė priežiÅ«ra arba metrologinė patikra. Be to, 60 proc. patikrintų įstaigų nebuvo patvirtinusios privalomų turėti tam tikrų tvarkos aprašÅ³ bei procedÅ«rų. Daugiau kaip trečdalio patikrintų įstaigų turimose pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlėse ir anafilaksinio šoko rinkiniuose nebuvo visų privalomų vaistinių preparatų ir medicinos priemonių. Keliose įstaigose asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas teikė specialistai, neįgiję reikiamos profesinės kvalifikacijos arba nebaigę privalomų tobulinimo kursų.
      Akreditavimo tarnyba, patikrinusi asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigas, konstatavo, kad vidaus medicininis auditas įstaigose veikė nepakankamai efektyviai, medicinos auditoriai neturėjo reikiamos profesinės kvalifikacijos, o įstaigų vadovai neužtikrino vidaus medicininio audito veiklai privalomų dokumentų parengimo. Be to, daugiau kaip trečdalis patikrintų įstaigų nevykdė pacientų apklausos apie pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiÅ«ros paslaugomis.
      Visas 28 įstaigas, kurios teikė asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas pažeisdamos teisės aktų reikalavimus, Akreditavimo tarnyba įspėjo ir įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus. Už grubius pažeidimus vienai įstaigai panaikinta licencija teikti patologijos paslaugą.
      Siekdama pagerinti patikrintose asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigose teikiamų sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybę bei užtikrinti pacientų saugą, Akreditavimo tarnyba pateikė  320 rekomendacijų: koreguoti įstaigų organizacinę struktÅ«rą, patobulinti įstaigų vidaus medicininio audito veiklą reglamentuojančius dokumentus, kokybės vadybos sistemos procedÅ«rų aprašus, sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo organizavimo tvarkas ir kita.
      Atlikti konsoliduoti patikrinimai atskleidė poreikį keisti sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo reikalavimus. Paaiškėjo, kad kai kurių teisės aktų nuostatos skirtingai reglamentuoja tokių pačių sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo ypatumus, todėl Akreditavimo tarnyba pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai 8 pasiÅ«lymus dėl teisės aktų nuostatų koregavimo.
      Jau trečius metus konsoliduotus planinius patikrinimus atlieka Akreditavimo tarnybos Sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės priežiÅ«ros, Ä®staigų vertinimo, Specialistų licencijavimo ir Medicinos prietaisų rinkos priežiÅ«ros skyrių darbuotojai. Skirtingų padalinių specialistų darbas patikrinimus atliekančiose komisijose leidžia ne tik išsamiai ir objektyviai įvertinti asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų veiklą, bet ir suteikia įstaigoms galimybę gauti betarpišką, kompleksinę metodinę pagalbą bei konsultacijas. Be to, dėl konsoliduotų planinių patikrinimų mažėja administracinė našta asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigoms, racionaliau ir taupiau naudojami žmogiškieji bei finansiniai ištekliai, nes atliekamas vienas didelės apimties patikrinimas vietoj galimų keturių.
      „Akreditavimo tarnybos atliekami konsoliduoti planiniai patikrinimai leidžia įstaigoms tinkamai susitvarkyti savo vidinius procesus, taip pat veikia preventyviai, apsaugodami pacientus ir medikus nuo nepageidaujamų įvykių. Ši trečius metus vykdoma veikla jau duoda lauktų rezultatų – mažėja pacientų skundų. Be to, tai efektyvi priemonė, skatinanti bei spartinanti teigiamus pokyčius sveikatos sistemoje“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Visą Akreditavimo tarnybos atliktą 2017 metų konsoliduotų patikrinimų analizę galima rasti paspaudus šią nuorodą.

 

 

 

 

Page changed 2018-03-15

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int