MEDICINOS NORMA SVARBUS DOKUMENTAS MEDIKUI IR PACIENTUI

 

       Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) pavesta  kiekvienais metais  įvertinti medicinos normų rengimo, keitimo ar panaikinimo poreikį, taip pat fizinių ir juridinių asmenų pateiktus siūlymus dėl medicinos normų rengimo, keitimo ar pripažinimo netekusiomis galios ir, bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, sudaryti einamųjų metų medicinos normų rengimo bei pakeitimo planą. Medicinos norma − svarbus dokumentas ne tik medikams, bet ir pacientams.

       Lietuvos medicinos normos – tai teisės aktai, apibrėžiantys asmens sveikatos priežiūros specialistų teises, pareigas, profesinę kompetenciją ir veiklos reikalavimus. Kiekviena medicinos norma tvirtinama sveikatos apsaugos ministro įsakymu, todėl yra privaloma visiems Lietuvoje praktikuojantiems atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistams, jų darbdaviams, taip pat   institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą.

       Medicinos normos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančiais teisės aktais, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentais, atitinkamų sveikatos priežiūros studijų ir rezidentūrų programomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros veiklą. Taigi medicinos normoje specialisto profesinio pasirengimo, kompetencijos, veiklos  ir kiti reikalavimai  būna apibrėžti sisteminiu požiūriu, įvertinus ir atsižvelgus į visus tuo metu galiojančius su konkrečios profesinės kvalifikacijos specialisto praktika susijusius reikalavimus.

       Medicinos normose aiškiai nurodoma, kaip, kokias studijas ir (ar) mokymo programas baigus  įgyjama  atitinkama asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija, apibrėžiamos įgytosios teisės, tai yra nustatoma, kokį profesinį pasirengimą ir kokius tai patvirtinančius dokumentus ar jų rinkinius turintys asmenys laikomi įgijusiais atitinkamą  profesinę kvalifikaciją, aiškiai įtvirtinama nuostata, kad užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Medicinos normoje įvardijamos būtinos specialisto veiklos sąlygos (spaudo numeris, praktikos, veiklos licencija ir kt.), apibrėžiamos teisės, pareigos, atsižvelgus į studijų, mokymo programų turinį, išvardijami būtini praktiniai gebėjimai, o gydytojų medicinos normose nurodomos ligų ir sveikatos sutrikimų grupės ir organų sistemų patologijos, kurias konkrečios profesinės kvalifikacijos gydytojas turi gebėti diagnozuoti ir gydyti, bei diagnostinės ir gydomosios procedūros (manipuliacijos), kurias pagal savo kompetenciją arba papildomai pasimokęs gali atlikti.

       Šiuolaikiniame pasaulyje medicinos pažanga gan sparti, atsiranda vis naujų galimybių diagnozuojant bei gydant ligas, todėl atsižvelgiant į medicinos mokslo ir praktikos naujoves, keičiamos mokymo, studijų programos.  Būtina periodiškai atnaujinti ir Lietuvos medicinos normas, todėl jos peržiūrimos ne rečiau kaip kas 5 metai, o esant būtinybei, anksčiau.

        Šiuo metu yra  82 galiojančios asmens sveikatos priežiūros specialistų medicinos normos, iš jų 57 gydytojų, 7 gydytojų odontologų, burnos higienisto,  dantų techniko,  8 slaugytojų, akušerio, slaugytojo padėjėjo, dietisto,  paramediko, ergoterapeuto, kineziterapeuto, medicinos biologo, medicinos psichologo. 

        Kitų specialistų medicinos normos jau baigiamos parengti arba sudarytos darbo grupės jų rengimui.

       Pacientui svarbu, kad specialistas teiktų paslaugas pagal savo kompetenciją jos neviršydamas bei visa apimtimi.

       „Akreditavimo tarnybai tenka reikšmingas vaidmuo rengiant medicinos normas, labai svarbius sklandžiam medikų darbui dokumentus, nes juose aiškiai nurodytos kompetencijos ir veiklos, kurias gali atlikti atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistai. Medikui įvykdžius veiksmus, viršinančius jo kompetenciją, iškyla reali grėsmė paciento sveikatai ar net gyvybei. Kita vertus, ne mažiau svarbu, kad medikas, kai to reikalauja susirgimo pobūdis bei ligonio būklė, atliktų visas manipuliacijas bei veiksmus, kuriuos jis privalo gebėti ir mokėti atlikti“, − sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

       Akreditavimo tarnyba kviečia visus, fizinius ir juridinius asmenis, kurie vienaip ar kitaip susiję su  kurio nors asmens sveikatos priežiūros specialisto parengimu, tobulinimu, praktika ar veiklos kontrole, teikti pasiūlymus dėl medicinos normų rengimo, keitimo ar pripažinimo netekusiomis galios.

 

Page changed 2018-06-20

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int