Globos namų senjorams būtinos kokybiškos sveikatos paslaugos

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) periodiškai atlieka planinius ir neplaninius juridinio asmens teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimus socialinės globos namuose, kuriuose kartu su socialinėmis teikiamos ir sveikatos paslaugos. Tokie socialinės globos namai turi būti įgiję Akreditavimo tarnybos išduotas licencijas, suteikiančias teisę teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas, o kai kurie – ir kineziterapijos, ergoterapijos, masažo, antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – vidaus ligų, psichiatrijos bei kitas. Akreditavimo tarnybai svarbu, kad senjorams sveikatos paslaugos globos namuose būtų prieinamos bei kokybiškos.
      Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytus reikalavimus asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems socialinės globos namuose, turi būti teikiamos ir slaugos paslaugos. Atkreiptinas dėmesys, kad tiems socialinės globos namams, kuriuose prižiūrima daugiau nei 25 asmenys, turi būti įsteigta slaugytojo pareigybė.
      Socialinės globos namams, kaip ir kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, taikomi bendrieji asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliami reikalavimai, susiję su teikiamų sveikatos paslaugų kokybe. Įstaigos turi turėti pasirengusios rizikingiausius pacientų saugai taikomus slaugos protokolus, slaugos proceso valdymo aprašus, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo, medicinos dokumentų pildymo tvarkas, vidaus tvarkos taisykles, aprašus, susijusius su pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimu įstaigoje, vidaus medicininio audito veikla. Šiose įstaigose turi būti atsakingi už slaugos proceso valdymą asmenys, o sveikatos paslaugas teikiantys specialistai turi turėti galiojančias slaugos praktikos ar medicinos praktikos licencijas. Kiti specialistai − kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažuotojai − turi turėti Akreditavimo tarnybos suteiktus sveikatos specialisto spaudo numerius, slaugytojų padėjėjai turi būti pabaigę slaugytojų padėjėjų mokymo programą.
      Akreditavimo tarnyba pastebi, jog atliekamų patikrinimų rezultatai yra labai įvairūs – nuo nepriekaištingai asmens sveikatos priežiūros veiklą organizuojančių socialinės globos namų, tokių kaip Senjorų socialinės globos namai Vilniuje, iki globos namų, kurie yra įdarbinę neturinčius reikiamos kvalifikacijos asmenis, nėra parengę reikalingų vidaus dokumentų, nepildo ar netinkamai pildo pacientų medicinos dokumentus, netinkamai vykdo vidaus medicininio audito veiklą. Patikrinimų metu daugiausiai pažeidimų nustatyta Adakavo, Prienų ir Visagino socialinės globos namuose. Akreditavimo tarnyba visais atvejais, nustačiusi tokio pobūdžio teisės aktų pažeidimus, įpareigoja įstaigas pašalinti juos per nustatytą terminą, taip pat teikia rekomendacijas dėl tobulintinų sričių.
      Visgi, neabejotinai didžiausia ir sunkiausiai sprendžiama socialinės globos namų problema, kaip, beje, ir daugelio Lietuvos gydymo įstaigų pastaruoju metu, yra slaugytojų bei slaugytojų padėjėjų trūkumas. Tuo labiau, ši problema tampa vis aktualesnė senstant visuomenei, daugėjant žmonių, kuriems reikalinga slauga.
      „Džiaugiamės, kad turime puikiai senelių sveikata besirūpinančių globos namų, bet visgi tenka paraginti tuos, kurie kiek abejingi senjorų poreikiams gauti laiku ir kokybiškas sveikatos paslaugas. Globos namų vadovai turėtų pasistengti ir pasirūpinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos senoliams būtų teikiamos reikiama apimtimi bei atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus, o slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai savo kilnią misiją galėtų įgyvendinti pasirinkdami darbą socialinės globos namuose“, − teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.
 

Page changed 2018-10-31

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int