Ankstinamas įstaigų veiklos vertinimo rodiklių pateikimo terminas

 

      Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau − Akreditavimo tarnyba) atkreipia dėmesį, kad tiek stacionarines, tiek ambulatorines paslaugas tiekiančioms įstaigoms privalu praėjusių metų savo veiklos efektyvumo ir veiklos kokybės vertinimo rodiklių duomenis pateikti iki kitų metų sausio 15 d., o ne iki kovo 10 d. kaip buvo anksčiau. Be to nustatomas naujas reikalavimas ambulatorines paslaugas teikiančioms įstaigoms pateikti rodiklius.
      Kiekvienų kalendorinių metų sausio mėn. pirmoje pusėje stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos  turi pateikti Akreditavimo tarnybai praėjusių metų veiklos efektyvumo ir veiklos kokybės vertinimo rodiklių duomenis.
      Svarbu žinoti, kad nuo 2017 m. gruodžio 23 d. įsigaliojo nauja redakcija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“, kuriuo nustatyti veiklos efektyvumo ir veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašai, skaičiavimo metodika bei pateikimo tvarka, o taip pat buvo sutrumpinti informacijos pateikimo terminai. Įstaigos turi pateikti informaciją Akreditavimo tarnybai iki einamųjų metų sausio 15 d. (vietoj anksčiau buvusio termino – kovo 10 d.). Aktuali šio įsakymo redakcija skelbiama Teisės aktų registre adresu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D8AD6CC08C9F/IqmeGbRcRK

       Ambulatorines paslaugas teikiančioms įstaigoms nustatytas naujas reikalavimas, galiojantys nuo 2018 m. balandžio 19 d. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytą metodiką bei patvirtintą anketą vykdyti pacientų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos paslaugomis apklausą, skaičiuoti pacientų pasitenkinimo lygio rodiklį bei informaciją apie apskaičiuotą praėjusių metų rodiklį teikti Akreditavimo tarnybai iki einamųjų metų sausio 15 d. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-419 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo) skelbiamas Teisės aktų registre adresu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a60d3f0430411e8acd6a982d1f6431f
      Atsižvelgdami į nustatytus labai trumpus informacijos pateikimo terminus, tai yra iki kitų metų sausio 15 d., kviečiame asmens sveikatos priežiūros įstaigas iš anksto ruoštis reikiamų duomenų apibendrinimui, o ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, kurios jau apskaičiavo pacientų pasitenkinimo sveikatos paslaugomis 2018 m. lygio rodiklį, pateikti informaciją Akreditavimo tarnybai nelaukiant 2019 m. sausio mėnesio.

Page changed 2018-12-13

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int