Konkursai į valstybės tarnybą

 

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas.

 

KONKURSAS Į KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

 

 

Skelbimo Nr.: 43519

Skelbimo data: 2020-01-22

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. P1-184

SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Specialistų licencijavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Pareigybė skirta vykdyti funkcijas asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros srityje

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos  licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų teikimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT funkcijas, veiklą ir struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.3. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje;
4.4. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,  MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
4.6. mokėti vertinti asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo dokumentus ir teikti siūlymus;
4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, panaudoti turimas žinias rengiant dokumentus;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos licencijos (toliau – licencija) galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.
6. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusią su licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.
7. Teikia siūlymus dėl sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.
8. Teikia siūlymus dėl sprendimo, priimamo atlikus licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, išnagrinėjus klausimą, susijusį su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos trūkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo.
9. Rengia informuojamųjų dokumentų bei VASPVT direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu sustabdyti išduotos licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą.
10. Tvarko Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG): pildo vertinimo pažymas, formuoja sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.
11. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, teikia informaciją.
12. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinio pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.
13. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos reglamentavimu.
14. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
15. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
16. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos reglamentavimo, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
17. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.
18. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su gydytojų odontologų ir burnos priežiūros  specialistų licencijavimu, renka ir sistemina aktualią informaciją, vykdo kitus darbus, reikalingus tinkamai pasiruošti vykdyti gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimą, teikia pasiūlymus dėl šio licencijavimo tobulinimo ir su šiuo licencijavimu susijusių problemų sprendimo.
19. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose;
20. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, nedarbingumo ar komandiruotės metu.
21. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________

Susipažinau:
_______________________               
(parašas)
_______________________                 
(vardas, pavardė)
_______________________                 
(data)

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Diana Černiavska

Telefonas: 8 5 2196813

El.paštas: diana.cerniavska@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

  

KONKURSAS Į KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ĮSTAIGŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

 

 

Skelbimo Nr.: 43518

Skelbimo data: 2020-01-22

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. P1-183

ĮSTAIGŲ VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Įstaigų vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Pareigybė skirta vykdyti Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų ar užsienio valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, teikiančių licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – asmens sveikatos priežiūros įstaigos) licencijavimui pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
4.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
4.3. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (medicinos, slaugos, farmacijos, odontologijos ar visuomenės sveikatos krypties);
4.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje;
4.5. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
4.6. mokėti anglų kalbas pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
4.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
4.10. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimui pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą.
6. Rengia dokumentų vertinimo pažymas ir raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas apie nustatytus trūkumus, nurodant terminą trūkumams pašalinti, kaip tai reglamentuota teisės aktų reikalavimuose.
7.  Rengia teisės aktų projektus susijusius su asmens  sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimu.
8. Teikia VASPVT direktoriui siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo.
9. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų išdavimo, patikslinimo ir teikia juos VASPVT direktoriui pasirašyti.
10. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
11. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
12. Konsultuoja interesantus asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų išdavimo, dokumentų pateikimo, vertinimo ir kitais klausimais pagal kompetenciją,
13. Rengia, sistemina, analizuoja medžiagą apie licencijuotas asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir teikia Skyriaus vedėjui.
14. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl pasirengimo licencijuoti odontologines priežiūros (pagalbos) paslaugas, renka ir sistemina aktualią informaciją, vykdo kitus darbus, reikalingus tinkamai pasiruošti licencijuoti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas.
15. Tvarko Skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.
16. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis įstaigomis bei institucijomis.
17. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
18. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui pavestomis vykdyti funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

19. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________

Susipažinau:
________________________
(parašas)
________________________
(vardas, pavardė)
________________________
(data)

 

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Diana Černiavska

Telefonas: 8 5 2196813

El.paštas: diana.cerniavska@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

Page changed 2020-01-22

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int