Trečiojoje šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas

 

     Trečiojoje šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra taikomas, jei:

  1. esate trečiosios šalies pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs trečioje šalyje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija;
  2. esate valstybės narės pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs trečiojoje šalyje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo  sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra vykdomas vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“.

 

Dokumentų pateikimas

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai ar paštu (adresu A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) Akreditavimo tarnybai pateikia nustatytos formos rašytinę paraišką ir reikiamus dokumentus.

 

Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

2. pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;

3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);

           4. dokumentą (-us), liudijantį (-čius) rengimo trukmę ir turinį, t. y. išklausytų dalykų pavadinimus, trukmę valandomis, kreditais (jeigu jie yra);

           5. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą Studijų kokybės vertinimo centro;

           6. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu yra);

           7. dokumentą (-us), susijusį (-ius) su pareiškėjo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu yra);

           8. kitus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

           9. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.

 

    Kartu su paraiška pateikiami  ir dokumentų, nurodytų  2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu.

 

      Konsultacijas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir dokumentų pateikimo teikia Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147, el. paštas dalia.jelinskiene@vaspvt.gov.lt.

 

 

Page changed 2019-11-04

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int