Dokumentai, kuriuos reikia pateikti licencijuojamos veiklos (medicinos praktikos) sąlygų laikymuisi patvirtinti

 

 

1. Licencijos turėtojas gali verstis medicinos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

2. Licencijos turėtojas medicinos praktikoje gali taikyti tik teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje leistus vartoti vaistinius preparatus ir medicinos prietaisus.

 

3. Kas penkeri metais nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per vieną mėnesį, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, raštu pranešti Tarnybai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką per praėjusį 5 metų laikotarpį ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriais papildoma licencijavimo dokumentų byla.

 

4. Nustatytos formos pranešimas.

 

5. Dokumentas, patvirtinantis medicinos praktiką, t. y. originalią darbdavio išduotą pažymą arba kitą dokumentą, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo arba dirba licencijos turėtojas. Kai pateikiama informacija apie medicinos praktikai prilygintą Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 44 punkte nurodytą darbą arba užimamų pareigų pavadinime nenurodyta profesinė kvalifikacija, pagal kurią verstis medicinos praktika yra išduota licencija, licencijos turėtojas privalo pateikti pareigybės aprašymo, kuriame nurodyta, kad pareigoms eiti būtina baigti medicinos studijas ir vykdomos funkcijos atitinka medicinos praktiką pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, patvirtinto įmonės (įstaigos) vadovo parašu, kopiją. Jei medicinos praktika licencijos turėtojas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie medicinos praktikos teisėtumą.

 

6. Dokumentai, patvirtinantys gydytojo profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

7. Licencijos turėtojas turi leisti kontroliuojančioms valstybės priežiūros institucijoms patikrinti vykdomą medicinos praktikos veiklą, paimti dokumentų kopijas.

 

Dokumentų teikimo tvarka

 

Page changed 2020-01-02

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int