Dokumentai, kuriuos reikia pateikti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijai gauti

 

 

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 (Žin., 2010, Nr. 120-6145) patvirtintas Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisykles fizinis asmuo, norintis gauti licenciją (-as), Akreditavimo tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

 

1. užpildyta nustatytos formos deklaracija,

 

2. galiojančio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as), dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei asmuo yra užsienietis;

 

3. dokumento (-ų), patvirtinančio (-čių) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą, kopiją (-as);

 

4. dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) išsilavinimą (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)) ir kvalifikaciją, atitinkančius Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti darbuotojams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla;

 

5. turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad fizinis asmuo turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-713 (Žin., 2009, Nr. 107-4493)  patvirtintame Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą.

 

Jei dokumentai teikiami ne kartu su deklaracija, o per 15 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos, tai kartu privaloma pateikti ir užpildytą pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo.

 

Reikalavimai dokumentams:

 

1. dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba (arba išversti į lietuvių kalbą);

 

2. pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

 

3. pareiškėjas dokumentus licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, tiesiogiai, per Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (fiziniai asmenys), pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka;

 

Valstybės rinkliavos už licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimo dydis – 16 EUR.

 

Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754.

 

Valstybės rinkliavos dydžiai už šią paslaugą nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 672 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 82-4012).

 

Page changed 2019-02-14

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int