Metodinis vadovavimas medicinos auditoriams

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) imasi naujos, iki šiol nė vienos valstybinės institucijos nevykdytos, veiklos – pradeda metodiškai vadovauti (teikti metodinę pagalbą) asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų medicinos auditoriams ir juos konsultuoti aktualiais klausimais.

 

      Šiuo metu nėra nustatyta, kokiomis metodikomis ar standartais turi vadovautis medicinos auditoriai, atlikdami auditus, taip pat šioje srityje nebuvo nuoseklaus ir reglamentuoto metodinio vadovavimo sveikatos priežiÅ«ros įstaigoms. Akreditavimo tarnyba, kaip didžiausią patirtį ir kompetenciją medicininio audito srityje turinti institucija, yra paskirta metodiškai vadovauti gydymo įstaigų vidaus medicininiam auditui, rengti bei tobulinti jo veiklą reglamentuojančius dokumentus.

 

      Akreditavimo tarnyba numato vykdyti šias veiklas:

  • asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų vidaus medicininio audito veiklos stebėseną;
  • metodinę pagalbą vidaus medicinos auditoriams ir konsultacijas;
  • rekomendacijų vidaus medicinos auditoriams parengimą;
  •    teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų vidaus medicininio audito veikla, projektų rengimą;
  •    asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių apibendrinimą.

 

      Ši metodinė pagalba leis įstaigoms efektyviau kontroliuoti teikiamų asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybę, analizuoti klinikines situacijas ir užtikrinti pacientų saugą.

 

      Kviečiame teikti siÅ«lymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų kokybės valdymą ir kontrolę, tobulinimo bei kreiptis dėl problemų, iškylančių kasdieniame medicinos auditorių darbe.

 

 

Kontaktai bendradarbiavimui:

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Namavičiūtė

El. paštas: vilma.namaviciute@vaspvt.gov.lt

Tel. (8 5) 261 5177

 


KURSAI MEDICINOS AUDITORIAMS

Pranešame, kad artimiausiu metu vyks kursai, skirti bÅ«simiems medicinos auditoriams ir medicinos audito grupių vadovams:

 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kaunas)
2020 m. kovo 25-27 d. vyks 24 val. kursai „Sveikatos priežiÅ«ros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“.  Išsamesnė informacija apie kursų programą ir lektorius yra čia.
2020 m. balandžio 22-24 d. vyks 24 val. kursai „Sveikatos priežiÅ«ros kokybės vadybos metodai“.  Išsamesnė informacija apie kursų programą ir lektorius yra čia.
 
 

Reikalavimai asmeniui, siekiančiam eiti asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigos vidaus medicininio audito grupės vadovo ir medicinos auditoriaus pareigas, yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“. Minėtu įsakymu reglamentuotus reikalavimus privalo atitikti jau šias pareigas einantys vidaus medicininio audito grupės vadovai ir medicinos auditoriai.

 

Vienas iš reikalavimų vidaus medicininio audito grupės vadovui - bÅ«ti pabaigus ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgÅ«džių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

Medicinos auditorius turi būti pabaigęs 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1296 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ yra patvirtinta nauja  Minimalių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo redakcija ir iš dalies pakeisti reikalavimai asmenims, einantiems vidaus medicininio audito grupės / padalinio bei medicinos auditorių pareigas. Ä®sakymas įsigalioja 2020-05-01. Su minėtu įsakymu galite susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a11bb07109d211eaa6fdea593a68dd73?jfwid=15a3e4udxl

 

Page changed 2020-02-10

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int