Metodinis vadovavimas medicinos auditoriams

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) imasi naujos, iki šiol nė vienos valstybinės institucijos nevykdytos, veiklos – pradeda metodiškai vadovauti (teikti metodinę pagalbą) asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų medicinos auditoriams ir juos konsultuoti aktualiais klausimais.

 

      Šiuo metu nėra nustatyta, kokiomis metodikomis ar standartais turi vadovautis medicinos auditoriai, atlikdami auditus, taip pat šioje srityje nebuvo nuoseklaus ir reglamentuoto metodinio vadovavimo sveikatos priežiÅ«ros įstaigoms. Akreditavimo tarnyba, kaip didžiausią patirtį ir kompetenciją medicininio audito srityje turinti institucija, yra paskirta metodiškai vadovauti gydymo įstaigų vidaus medicininiam auditui, rengti bei tobulinti jo veiklą reglamentuojančius dokumentus.

 

      Akreditavimo tarnyba numato vykdyti šias veiklas:

  • asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų vidaus medicininio audito veiklos stebėseną;
  • metodinę pagalbą vidaus medicinos auditoriams ir konsultacijas;
  • rekomendacijų vidaus medicinos auditoriams parengimą;
  •    teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų vidaus medicininio audito veikla, projektų rengimą;
  •    asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių apibendrinimą.

 

      Ši metodinė pagalba leis įstaigoms efektyviau kontroliuoti teikiamų asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybę, analizuoti klinikines situacijas ir užtikrinti pacientų saugą.

 

      Kviečiame teikti siÅ«lymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų kokybės valdymą ir kontrolę, tobulinimo bei kreiptis dėl problemų, iškylančių kasdieniame medicinos auditorių darbe.

 

 

Kontaktai bendradarbiavimui:

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Namavičiūtė

El. paštas: vilma.namaviciute@vaspvt.gov.lt

Tel. (8 5) 261 5177

 


KURSAI MEDICINOS AUDITORIAMS

Pranešame, kad artimiausiu metu vyks kursai, skirti bÅ«simiems medicinos auditoriams ir medicinos audito grupių vadovams:

 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kaunas)
2020 m. birželio 29 d. - liepos 1 d. nuotoliniu bÅ«du vyks 24 val. kursai „Sveikatos priežiÅ«ros kokybės vadybos metodai“. Išsamesnė informacija apie kursų programą ir lektorius yra čia: https://medas.lsmu.lt/kursas/1420288182
 
Kviečiame institucijas, organizuojančias medicinos auditoriams skirtus tobulinimo kursus, seminarus bei konferencijas, kai jų programa bus suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, informaciją apie šiuos renginius atsiųsti el. paštu: vilma.namaviciute@vaspvt.gov.lt
El. paštu reikėtų atsiųsti:
  1. Renginio programą.
  2. Informaciją apie renginį: renginio organizatorius, data, laikas, vieta, tobulinimo valandų skaičius ir kam skirtas renginys.
  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos raštą apie suderintą renginio programą.
 
TOBULINIMOSI REIKALAVIMAI VIDAUS MEDICININIO AUDITO GRUPĖS VADOVAMS IR MEDICINOS AUDITORIAMS
 
2020-05-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1296 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta nauja  Minimalių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo redakcija ir iš dalies pakeisti reikalavimai asmenims, einantiems vidaus medicininio audito grupės / padalinio bei medicinos auditorių pareigas. Su minėtu įsakymu galite susipažinti čia:
 
Vidaus medicininio audito grupės vadovas turi bÅ«ti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgÅ«džių įgijimo kursą.  Asmenys, einantys medicininio audito padalinio vadovo pareigas, privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu kas penkerius metus ne mažiau kaip 24 val. turi dalyvauti tobulinimosi renginiuose su medicininio audito veikla susijusiose srityse: sveikatos priežiÅ«ros vadybos, medicininio audito, sveikatos priežiÅ«ros administravimo, nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimo, prevencijos bei rizikos valdymo.
 
Medicinos auditorius turi būti pabaigęs 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą. Asmenys, einantys vidaus medicinos auditoriaus pareigas, privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu kas penkerius metus ne mažiau kaip 12 val. turi dalyvauti tobulinimosi renginiuose su medicininio audito veikla susijusiose srityse: sveikatos priežiūros vadybos, medicininio audito, sveikatos priežiūros administravimo, nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimo, prevencijos bei rizikos valdymo.
 
Tobulinimosi kursų ir kitų tobulinimo renginių programos privalo būti suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija.
 
Page changed 2020-06-09

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int