Medicinos technologij┼│ skyriaus nuostatai

 

 

PATVIRTINTA
Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2009 m.gegu┼ż─Śs 29 d. ─»sakymu Nr.T1-284

 

VALSTYBIN─ľS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS MEDICINOS TECHNOLOGIJ┼▓ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medicinos technologij┼│ skyrius (toliau – skyrius) yra Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) padalinys, tiesiogiai pavaldus direktoriui.

 

2. Skyriaus valstyb─Śs tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai): skyriaus ved─Śjas ir vyriausieji specialistai.

 

3. Skyriaus darbuotojai ─» darb─ů priimami Lietuvos Respublikos valstyb─Śs tarnybos ─»statymo (┼Żin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodekso (┼Żin., 2002, Nr.64-2569) ir kit┼│ teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka.

 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ─»statymais, Europos S─ůjungos teis─Śs aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimais bei kitais teis─Śs aktais, sveikatos apsaugos ministro ─»sakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

 

5. Skyrius rengia planus veiklai planuoti ir vykdyti bei ataskaitas Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

II. SKYRIAUS U┼ŻDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus u┼żdaviniai:

 

6.1. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka organizuoti sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ poveikio ┼żmogaus sveikatai ir sveikatos prie┼żi┼źros sistemai vertinim─ů;

 

6.2. Vykdyti sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ atitikties teis─Śs akt┼│ reikalavimams vertinim─ů.

 

7. ─«gyvendindamas pavestus u┼żdavinius skyrius vykdo šias funkcijas:

 

7.1. rengia teis─Śs akt┼│ projektus, susijusius su sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ vertinimu, platinimu ir naudojimu;

 

7.2. teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│, ypa─Ź susijusi┼│ su medicinos prietaisais, vertinim─ů;

 

7.3. analizuoja tiriam─ůj─ů veikl─ů, susijusi─ů su sveikatos prie┼żi┼źros technologijomis, ypa─Ź su medicinos prietaisais;

 

7.4. tobulina sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ vertinimo sistem─ů ir jos veikim─ů;

 

7.5. teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka tvarko pavestas informacines duomen┼│ bazes;

 

7.6. dalyvauja darbo grup─Śse ir projektuose sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ klausimais;

 

7.7. dalyvauja rengiant paskaitas, seminarus, informacin─Ö med┼żiag─ů, konferencijas sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ klausimais;

 

7.8. pagal kompetencij─ů bendradarbiauja su Lietuvos ir kit┼│ valstybi┼│ institucijomis ir savivaldybi┼│ ─»staigomis sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ vertinimo ir organizavimo klausimais;

 

7.9. teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetencij─ů teikia informacij─ů fiziniams ir juridiniams asmenims;

 

7.10. tvarko skyriui Tarnybos direktoriaus ─»sakymu priskirt─ů tarnybos interneto svetain─Śs dal─»;

 

7.11. atlieka kitus tarnybos direktoriaus pavedimus;

 

7.12. rengia planus, ataskaitas, pranešimus, si┼źlymus ši┼│ nuostat┼│ 7.1–7.11 punktuose išvardintais klausimais.

 

III. SKYRIAUS DARBUOTOJ┼▓ TEIS─ľS

 

8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teis─Ö:

 

8.1. susipa┼żinti ir gauti vis┼│ Tarnybos ─»sakym┼│ bei kit┼│ normini┼│ dokument┼│ Tarnybos veiklos klausimais nuorašus pagal savo kompetencij─ů;

 

8.2. Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka gauti informacij─ů iš Sveikatos apsaugos ministerijos, kit┼│ valstybini┼│ ─»staig┼│, asmens bei visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│, sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ gamintoj┼│, platintoj┼│, paslaug┼│ teik─Śj┼│, sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ vertinimo ─»staig┼│ ir darbo grupi┼│, skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti;

 

8.3. dalyvauti Tarnybos ar kit┼│ institucij┼│ sudaromose darbo, deryb┼│ ir kitose grup─Śse, komisijose, komitetuose, rengiamuose pasitarimuose, projektuose ši┼│ nuostat┼│ 7.1–7.12 punktuose išvardintais klausimais;

 

8.4. dalyvauti ir teikti si┼źlymus Tarnybos pos─Śd┼żiuose ir pasitarimuose svarstant Tarnybos strateginius planus, tarp┼żinybinio bendradarbiavimo klausimus, Europos S─ůjungos rengiamus dokumentus, taip pat kitus klausimus, susijusius su ši┼│ nuostat┼│ 7.1–7.12 punktuose išvardintais klausimais;

 

8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikacij─ů Lietuvoje bei u┼żsienyje;

 

8.6. teikti pasi┼źlymus d─Śl Tarnybos veiklos reglamentavimo;

 

8.7. naudotis Tarnybos autotransporto priemon─Śmis vykdant tarnybos direktoriaus pavedimus ir u┼żduotis darbo klausimais.

 

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJ┼▓ PAREIGOS

 

9. Skyriaus darbuotojai privalo:

 

9.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos ─»statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimais, sveikatos apsaugos ministro ─»sakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teis─Śs aktais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei savo pareigybi┼│ aprašymais;

 

9.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetencij─ů;

 

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti ministerijai pagal kompetencij─ů Lietuvoje ir u┼żsienyje;

 

9.4. vykdyti Tarnybos direktoriaus pavedimus tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka;

 

9.5. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas u┼żduotis.

 

V. SKYRIAUS DARBUOTOJ┼▓ ATSAKOMYB─ľ

 

10. Skyriaus darbuotojai u┼ż savo pareig┼│ bei funkcij┼│ nevykdym─ů ar netinkam─ů j┼│ vykdym─ů, atsako Lietuvos Respublikos ─»statym┼│ bei kit┼│ teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka.

 

 

Page changed 2015-01-08

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavi─Źiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int