Medicinos technologijų skyriaus nuostatai

 

 

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2009 m.gegužės 29 d. įsakymu Nr.T1-284

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS MEDICINOS TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medicinos technologijų skyrius (toliau – skyrius) yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) padalinys, tiesiogiai pavaldus direktoriui.

 

2. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai): skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai.

 

3. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr.64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

 

5. Skyrius rengia planus veiklai planuoti ir vykdyti bei ataskaitas Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus uždaviniai:

 

6.1. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti sveikatos priežiūros technologijų poveikio žmogaus sveikatai ir sveikatos priežiūros sistemai vertinimą;

 

6.2. Vykdyti sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą.

 

7. Įgyvendindamas pavestus uždavinius skyrius vykdo šias funkcijas:

 

7.1. rengia teisės aktų projektus, susijusius su sveikatos priežiūros technologijų vertinimu, platinimu ir naudojimu;

 

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros technologijų, ypač susijusių su medicinos prietaisais, vertinimą;

 

7.3. analizuoja tiriamąją veiklą, susijusią su sveikatos priežiūros technologijomis, ypač su medicinos prietaisais;

 

7.4. tobulina sveikatos priežiūros technologijų vertinimo sistemą ir jos veikimą;

 

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestas informacines duomenų bazes;

 

7.6. dalyvauja darbo grupėse ir projektuose sveikatos priežiūros technologijų klausimais;

 

7.7. dalyvauja rengiant paskaitas, seminarus, informacinę medžiagą, konferencijas sveikatos priežiūros technologijų klausimais;

 

7.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų valstybių institucijomis ir savivaldybių įstaigomis sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir organizavimo klausimais;

 

7.9. teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;

 

7.10. tvarko skyriui Tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtą tarnybos interneto svetainės dalį;

 

7.11. atlieka kitus tarnybos direktoriaus pavedimus;

 

7.12. rengia planus, ataskaitas, pranešimus, siūlymus šių nuostatų 7.1–7.11 punktuose išvardintais klausimais.

 

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

 

8.1. susipažinti ir gauti visų Tarnybos įsakymų bei kitų norminių dokumentų Tarnybos veiklos klausimais nuorašus pagal savo kompetenciją;

 

8.2. Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka gauti informaciją iš Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų valstybinių įstaigų, asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros technologijų gamintojų, platintojų, paslaugų teikėjų, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo įstaigų ir darbo grupių, skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti;

 

8.3. dalyvauti Tarnybos ar kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse, komisijose, komitetuose, rengiamuose pasitarimuose, projektuose šių nuostatų 7.1–7.12 punktuose išvardintais klausimais;

 

8.4. dalyvauti ir teikti siūlymus Tarnybos posėdžiuose ir pasitarimuose svarstant Tarnybos strateginius planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo klausimus, Europos Sąjungos rengiamus dokumentus, taip pat kitus klausimus, susijusius su šių nuostatų 7.1–7.12 punktuose išvardintais klausimais;

 

8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

 

8.6. teikti pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos reglamentavimo;

 

8.7. naudotis Tarnybos autotransporto priemonėmis vykdant tarnybos direktoriaus pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

 

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

9. Skyriaus darbuotojai privalo:

 

9.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

 

9.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetenciją;

 

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti ministerijai pagal kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

 

9.4. vykdyti Tarnybos direktoriaus pavedimus tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka;

 

9.5. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas užduotis.

 

V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Page changed 2015-01-08

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int