Sveikatos technologijų skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės, reglamentuojančius sveikatos apsaugos sistemą, jos plėtrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius medicinos priemones, sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities bioinžinerijos, mechanikos inžinerijos, chemijos inžinerijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, slaugos, reabilitacijos arba visuomenės sveikatos krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę nei 1 metų sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityje;
1.5. išmanyti mokslinio tiriamojo darbo metodus, ypač analizuojant literatūrą, ją vertinant;
1.6. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;
1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. mokėti dirbti komandoje bei sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Analizuoja užsienių šalių patirtį ir literatūrą sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo srityje ir pagal poreikį rengia informaciją pranešimams, straipsniams, pasitarimams.
3. Dalyvauja rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo metodiką, procedūras, tvarką.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka pirminį gauto pavedimo, paraiškos įvertinimą, vykdo reikalingos informacijos sisteminimą ir analizę, formuluoja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo projekto apžvalgą bei kitą aktualią informaciją ir teikia Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui.
5. Vadovaujantis patvirtinta metodika, atlieka sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą teisės aktuose numatytais aspektais. Gautų rezultatų pagrindu formuluoja atitinkamas išvadas bei teikia rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, taikymo praktikoje.
6. Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis,  vertinimo klausimais.
7. Sprendžiant sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo klausimus, bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitų Europos Sąjungos šalių įgaliotomis institucijomis, išoriniais ekspertais, tarptautinėmis organizacijomis.
8. Bendradarbiaujant su kitų šalių institucijomis ir organizacijomis, dalyvauja atliekant tarptautinius jungtinius sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimus, rengia atliktų tarptautinių vertinimų pristatymus.
9. Dalyvauja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo konferencijose, pasitarimuose, apskritojo stalo diskusijose, rengia jų ataskaitas, teikia siūlymus bei atlieka kitas susijusias funkcijas.
10. Pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitų, atsakymų į klausimus kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms kitų užsienio šalių įstaigoms, organizacijoms projektus.
11. Tvarko Skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.
12. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
13. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vykdyti sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimą saugumo ir klinikinio efektyvumo aspektais. 

2. Dalyvauti EUnetHTA JA3 darbo grupių veiklose: dalyvauti atliekant tarptautinius-jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus, atsakyti į tarptautinių organizacijų pateiktas užklausas apie sveikatos technologijas ir jų vertinimą.

3. Teikti aktualią, susistemintą informaciją apie sveikatos technologijas ir jų vertinimą VASPVT interneto svetainei, žiniasklaidai, suinteresuotoms grupėms (gydytojams, sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, pacientų organizacijoms).

 

Page changed 2020-03-09

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int