Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vyriausiosioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, kokybės vadybos standartus, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos krypties universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę nei 1 metų sveikatos priežiūros srityje;
1.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis;
1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus;
1.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei vidaus medicininio audito tarnybų veiklą, projektus.
3. Vykdo stebėseną, kaip vidaus medicininio audito tarnybos laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kaip organizuoja ir vykdo savo veiklą.
4. Rengia ir dalyvauja rengiant metodikas, tvarkas, pagal kurias teikiama pagalba vidaus medicininio audito tarnyboms.
5. Konsultuoja vidaus medicininio audito tarnybas dėl:
5.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus medicininio audito veiklos aprašo parengimo;
5.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinio vidaus medicininio audito plano parengimo;
5.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus medicininio audito apimčių, tikslų, kriterijų nustatymo, audito metodų parinkimo;
5.4. planinių ir neplaninių asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus medicininių auditų procedūrų;
5.5. atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitų, išvadų, siūlymų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams;
5.6. nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimo organizavimo, jų priežasčių analizės atlikimo ir prevencinių priemonių siūlymo asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovui;
5.7. pacientų skundų nagrinėjimo pagal vidaus medicininio audito tarnybos kompetenciją ir jų analizės išvadų su siūlymais teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovui;
5.8. informacijos rinkimo apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis;
5.9. dalyvavimo rengiant asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
5.10. asmens sveikatos priežiūros įstaigos  vidaus medicininio audito veiklos metinės ataskaitos parengimo;
5.11. kitais su vidaus medicininiu auditu susijusiais klausimais.
6. Rengia ir teikia vidaus medicininio audito tarnyboms rekomendacijas 9.1 – 9.11 papunkčiuose nurodytais klausimais.
7. Vykdo vidaus medicininio audito tarnybų apklausą dėl pateiktų rekomendacijų aiškumo, išsamumo ir pritaikymo praktikoje, analizuoja gautus rezultatus ir, esant poreikiui, inicijuoja bei dalyvauja atnaujinant rekomendacijas.
8. Renka, registruoja ir apibendrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklius.  
9. Teikia siūlymus dėl vidaus audito tarnybų įtraukimo į VASPVT vykdomus planinius ir neplaninius paslaugų kokybės ir prieinamumo patikrinimus, esant poreikiui rengia teisės aktų projektus  šiais klausimais.
10. Seka ir analizuoja užsienio šalių patirtį, aktualijas, naujoves bei tendencijas vidaus medicininio audito srityje ir gautą informaciją naudoja tobulinant vidaus medicininio audito reglamentavimą Lietuvoje.
11. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis.
12. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
13. Dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės, vidaus medicininio audito klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
14. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
15. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Metodinio vadovavimo ASPĮ vidaus  medicininio audito tarnyboms įgyvendinimas.

2. LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktų rekomendacijų dėl pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo institucijoje įgyvendinimas.

3. Rinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų registravimo sistema, duomenis.

4. Rinkti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ vykdytos pacientų apklausos apie pasitenkinimą gautomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis rezultatų analizės duomenis ir jų suvestinę pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai.

 

Page changed 2020-03-09

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int