Sveikatos technologijų skyriaus vedėja

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius sveikatos apsaugos sistemą, jos plėtrą, sveikatos priežiūros technologijas, susijusių su medicinos priemonėmis, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius medicinos priemones, sveikatos technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, valdymą ir vertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties, socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties, technologijos mokslų studijų srities);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų sveikatos priežiūros srityje;
1.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,  MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus;
1.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. gebėti planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti dirbti komandoje.
 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas, užtikrina efektyvų Skyriaus darbą ir tinkamą VASPVT direktoriaus pavedimų vykdymą.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą ir Lietuvos Respublikoje naudojamų brangių sveikatos technologijų valdymą.
4. Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimu ir brangių sveikatos technologijų valdymu.
5. Rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo reglamentavimo klausimais.
6. Nagrinėja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo raidos tendencijas, nustato ir analizuoja tiriamosios veiklos, susijusios su sveikatos priežiūros technologijomis, stygių.
7. Bendradarbiauja su kitomis valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, sprendžiant sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo klausimus.
8. Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų pagal kompetenciją gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
9. VASPVT direktoriaus pavedimu atstovauja VASPVT Lietuvoje ir užsienyje sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo klausimais.
10. Sveikatos apsaugos ministro ir VASPVT direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją kitose institucijose, tarptautinės organizacijose ir projektuose.
11. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant bei derinant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo organuose, dalyvauja pozicijų svarstymo posėdžiuose, darbo grupėse ir pasitarimuose, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų susitikimuose.
12. Rengia ataskaitas, pranešimus sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo klausimais.
13. Organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo klausimais, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose svarstant šiuos klausimus.
14. Pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir organizacijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims, tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms užsienio šalių įstaigoms, organizacijoms.
15. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant VASPVT metinį veiklos planą, taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT.
16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
17. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Organizuoti ir užtikrinti brangių sveikatos priežiūros technologijų valdymą: duomenų apie brangias sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos prietaisais kaupimą, sisteminimą, informacinės sistemos „TechnoMedTas“ palaikymą bei analizių su rekomendacijomis apie brangių sveikatos technologijų naudojimą Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose, parengimą atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas.

2. Organizuoti ir parengti Ortopedijos techninių priemonių funkcinių verčių nustatymo tvarkos aprašą.

3. Organizuoti ir vykdyti sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais vertinimą: atlikti inovatyvių sveikatos priežiūros technologijų vertinimus su rekomendacijomis, rengti teisės aktų projektus, susijusius su sveikatos priežiūros technologijų vertinimu.

4. Užtikrinti  tęstinį dalyvavimą ES dalinai finansuojamų projekto „EUnetHTA Joint Action 3“ darbo grupių veiklose.

5. Užtikrinti susistemintos informacijos apie sveikatos technologijų vertinimą ir brangių medicinos priemonių valdymą pateikimą atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktas rekomendacijas.

 

Page changed 2019-02-06

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int