Įstaigų licencijavimas

 
Įstaigų licencijavimo klausimai

Gydausi pirminiame sveikatos priežiūros centre ir norėčiau žinoti ar įstaiga turi licenciją?

Visa informacija apie išduotas, tikslintas, sustabdytas, panaikintas licencijas yra skelbiama Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje adresu: www.vaspvt.gov.lt->Licencijos.

Teikiame ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. Prašau paaiškinti LR SAM 2007-03-02 įsakymu Nr. V-156 (Žin., 2007, Nr. 31-1148) patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių 12.2 punkto reikalavimą kas ir kokiu būdu išduoda dokumentą, įrodantį, kad patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojama veikla, paskirtis atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytus reikalavimus?

Teikiant dokumentus asmens sveikatos priežiūros licencijai gauti, įstaiga turi pateikti laisvos formos dokumentą, patvirtinantį, kad yra visos reikalingos patalpos atitinkamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai teikti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-22 įsakymu Nr. V-528 (Žin., 2007, Nr. 74-2956) patvirtintų Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų 6 punktą.

Prašau paaiškinti LR SAM 2007-03-02 įsakymu Nr. V-156 (Žin., 2007, Nr. 31-1148; 2009, Nr. 83-3456) patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių 12.10 punkto reikalavimą pateikti dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti paslaugos atitinka LR SAM įsakymu patvirtintus atitinkamų licencijuojamų paslaugų teikimo reikalavimus. Kokius reikia pateikti dokumentus?

Teikiant dokumentus asmens sveikatos priežiūros licencijai gauti, įstaiga turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad planuojama teikti asmens sveikatos priežiūros paslauga atitinka tos paslaugos reikalavimus (jei jie yra patvirtinti Sveikatos apsaugos ministro įsakymu), įskaitant atitinkamo specialisto, teikiančio tą paslaugą profesinę kompetenciją reglamentuojančius, medicinos normos reikalavimus. Duomenys pateikiami laisva forma.

Kokioms masažo rūšims išduodamos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos?

Akreditavimo tarnyba išduoda sveikatos priežiūros įstaigoms įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas (toliau – licencija), suteikdama teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas (masažo), vadovaudamasi Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2006, Nr. 44-1619), Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 (Žin., 2007, Nr. 31-1148). Įstaiga norinti teikti masažo paslaugą, turi pateikti Akreditavimo tarnybai sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką bei dokumentus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 (Žin., 2007, Nr. 31-1148) patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių IV skyriaus reikalavimus; masažo paslaugas teikiantis specialistas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-27 (Žin., 2007, Nr. 11-452) patvirtintus Masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus. Informaciją apie licencijų išdavimą rasti interneto svetainė adresu www.vaspvt.gov.lt->Juridinių asmenų licencijavimas ir akreditavimas->Asmens sveikatos priežiūros įstaigos->Licencijos išdavimas.

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int