Konkursai į valstybės tarnybą

 

Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarka.

 

Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarka.

 

 

Skelbimo Nr.: 34412

Skelbimo data: 2016-12-01

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. P1-250
 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 

1.    Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas
2.    Pareigybės lygis – A
3.    Pareigybės kategorija – 12
 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
 

4.    Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –VASPVT) Informacinių technologijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra skirta administruoti ir vystyti VASPVT informacines sistemas (toliau – IS), duomenų bazes, registrus, kompiuterines programas, siekiant užtikrinti jų atitikimą sistemų naudotojų reikalavimams, bei įgyvendinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias informacinių sistemų ir duomenų saugumą.
 

III. VEIKLOS SRITIS
 

5.    Valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis yra IS, duomenų bazių, registrų, kompiuterinių programų administravimas ir vystymas bei duomenų IS ir duomenų sauga.
 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

6.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų naudojimą, saugą, IS (įskaitant viešojo sektoriaus IS) kūrimą ir įteisinimą, elektroninių duomenų apsaugą, jos metodikas ir principus, elektroninių duomenų apsaugą užtikrinančias priemones, taip pat viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, VASPVT nuostatus ir kitus įstaigos veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
6.2.    žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
6.3.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities informatikos, informacijos sistemų arba programų sistemų krypties);
6.4.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dirbant su IS, IS reikalavimų analizės, projektavimo ir testavimo srityse;
6.5.    išmanyti programinės įrangos kūrimo procesus, gerai žinoti vieningą modeliavimo kalbą, skirtą specifikuoti, atvaizduoti ir konstruoti objektiškai orientuotų programų dokumentus;
6.6.    mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
6.7.    mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis, išmanyti darbo su valstybės IS, kompiuteriniais tinklais, operacinėmis sistemomis principus;
6.8.    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.9.    sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
6.10.    mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 

7.    Teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus taikomosios programinės įrangos diegimo ir priežiūros, naudotojų aptarnavimo gerinimo klausimais (tiek, kiek susiję su IS naudojimu).
8.    Dalyvauja priimant eksploatacijai modernizuotą ar naują programinę įrangą.
9.    Analizuoja VASPVT IS veiklos procesus, funkcijas, gilinasi į IS naudotojų reikalavimus, aprašo IS pakeitimus.
10.    Rengia teisės aktų projektus dėl kuriamų ar reorganizuojamų IS.
11.    Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje dėl IS kūrimo procesų tobulinimo, vystymo, strateginio technologijų parinkimo klausimų sprendimo.
12.    Testuoja IS, fiksuoja neatitikimus, kontroliuoja pataisymų (pakeitimų) teikimą ir diegimą.
13.    Prižiūri vykdomų duomenų teikimo sutarčių įgyvendinimą.
14.    Analizuoja IS naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, moko ir konsultuoja, užtikrina operatyvų ir kokybišką vidinių ir išorinių naudotojų aptarnavimą.
15.    Konsultuoja išorinius IS elektroninių paslaugų naudotojus prisijungimo prie sistemos ir darbo su ja bei kitais informacinių technologijų panaudojimo klausimais, kiek tai yra susiję su gebėjimais pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis.
16.    Pagal kompetenciją rengia atsakymų į paklausimus projektus.
17.    Vykdo duomenų saugos įgaliotinio funkcijas.
18.    Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis.
19.    Esant poreikiui, pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe metu.
20.    Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.
 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 

21.    Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 

____________________

Susipažinau:
                   
(parašas)
                   
(vardas, pavardė)
                   
(data)

 

Informacija atnaujinta 2016-12-01

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int