Konkursai į valstybės tarnybą

 

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas.

 

 

Skelbimo Nr.: 45092

Skelbimo data: 2020-08-26

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Medicinos priemonių priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai

 tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020 m. liepos 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. P1-76 1.4 p.

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

MEDICINOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. administracinių paslaugų teikimas medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės) rinkos priežiūros srityje.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

12. Registruoja teikiamas Lietuvos rinkai medicinos priemones..

13. Teikia informaciją EUDAMED – Europos Sąjungos medicinos priemonių duomenų bazei..

14. Vertina asmenų prašymus išduoti laisvos prekybos pažymėjimus, išduoda laisvos prekybos pažymėjimus medicinos priemonių gamintojams, procedūrinius rinkinius ir (arba) sistemas surenkantiems ir (arba) sterilizuojantiems asmenims, turintiems buveinę Lietuvos Respublikoje..

15. Imasi reikalingų priemonių apriboti, uždrausti, pašalinti nesaugias medicinos priemones iš Lietuvos Respublikos rinkos, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda atsakingam subjektui..

16. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestus registrus ir informacines bazes..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

17.3. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

17.4. studijų kryptis – medicinos technologijos (arba);

17.5. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

17.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

17.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.8. darbo patirties sritis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

17.9. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

17.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba - anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

19.2. organizuotumas - 3 lygis;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

19.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

19.5. komunikacija - 3 lygis.

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. įžvalgumas - 3 lygis;

20.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

20.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Anglų kalbos mokėjimo lygį (B1) patvirtinantis dokumentas

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė

Telefonas: 8 5 271 8216

El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį  https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/65827 )

 

___________________________________________________________________________________________

 

Skelbimo Nr.: 45093

Skelbimo data: 2020-08-26

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Medicinos priemonių priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020 m. liepos 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. P1-76 1.3p.

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

MEDICINOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės) rinkos priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo medicinos priemonių budrą ir atlieka su tuo susijusius veiksmus..

15. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose medicinos priemonių klausimais, dalyvauja juos rengiant..

16. Teikia informaciją EUDAMED – Europos Sąjungos medicinos priemonių duomenų bazei..

17. Imasi reikalingų priemonių apriboti, uždrausti, pašalinti nesaugias medicinos priemones iš Lietuvos Respublikos rinkos, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda atsakingam subjektui..

18. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestus registrus ir informacines bazes..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

19.3. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

19.4. studijų kryptis – medicinos technologijos (arba);

19.5. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

19.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

19.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.8. darbo patirties sritis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

19.9. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

19.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

21.2. organizuotumas - 3 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

21.5. komunikacija - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. įžvalgumas - 3 lygis;

22.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

22.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Anglų kalbos mokėjimo lygį (B2) patvirtinantis dokumentas

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė

Telefonas: 8 5 271 8216

El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį  https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/65827 )

___________________________________________________________________________________________

 

Skelbimo Nr.: 45091

Skelbimo data: 2020-08-26

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Medicinos priemonių priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros

veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020 m. liepos 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. P1-76 1.1 p.

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

MEDICINOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės) rinkos priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Organizuoja ir vykdo medicinos priemonių budrą.

15. Imasi reikalingų priemonių apriboti, uždrausti, pašalinti nesaugias medicinos priemones iš Lietuvos Respublikos rinkos, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda atsakingam subjektui.

16. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose medicinos priemonių klausimais, dalyvauja juos rengiant.

17. Bendradarbiauja su Europos Sąjungos medicinos priemonių įgaliotomis institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis.

18. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestus registrus ir informacines bazes.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

19.3. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

19.4. studijų kryptis – medicinos technologijos (arba);

19.5. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

19.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

19.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.8. darbo patirties sritis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

19.9. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

19.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

21.2. organizuotumas - 3 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

21.5. komunikacija - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. įžvalgumas - 3 lygis;

22.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

22.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Anglų kalbos mokėjimo lygį (B1) patvirtinantis dokumentas

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė

Telefonas: 8 5 271 8216

El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį  https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/65827 )

 

___________________________________________________________________________________________

 

Skelbimo Nr.: 45065

Skelbimo data: 2020-08-24

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 11,00

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020 m. liepos 29 d.

direktoriaus įsakymu Nr. P1-73

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Teisė.

4. Personalo valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. teisės aktų reikalavimų laikymosi užtikrinimas bei asmens duomenų apsaugos teisė.

6. personalo valdymas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

12. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

13. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

14. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

16. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

17. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

18. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

19. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

20. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

21. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

22. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

23. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

24. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

25. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

26. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

28. Padeda skyriaus vedėjui koordinuoti veiksmus, reikalingus VASPVT atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslui ir uždavinių pasiekimui užtikrinti, rengia teisės aktus ir vykdo kitus reikalingus darbus šioje srityje.

29. Skelbia VASPVT parengtus norminius teisės aktų projektus ir VASPVT išvadas dėl VASPVT pateiktų kitų institucijų ir įstaigų norminių teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

30. Tvarko skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.

31. Vykdo Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas kaip tai numatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, dalyvauja įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus.

32. Organizuoja darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo VASPVT sistemą ir prižiūri, kaip jos laikomasi.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

33. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

33.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

33.2. studijų kryptis – teisė (arba).

34. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

34.1. kalba - anglų;

34.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

35. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

35.1. komunikacija - 4 lygis;

35.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

35.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

35.4. organizuotumas - 4 lygis;

35.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.

36. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

36.1. derybų valdymas - 4 lygis;

36.2. įžvalgumas - 4 lygis;

36.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

 

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

 

Informacija apie įstaigą: Anglų kalbos mokėjimo lygį (B1) patvirtinantis dokumentas

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė

Telefonas: 8 5 271 8216

El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį  https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/65827 )

 

___________________________________________________________________________________________

 

Skelbimo Nr.: 45066

Skelbimo data: 2020-08-24

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Medicinos priemonių priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020 m. liepos 29 d.

direktoriaus įsakymu Nr. P1-76 1.2 p.

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

MEDICINOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės) rinkos priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Vertina ir paskiria bandymų laboratorijas, sertifikacijos ir kontrolės įstaigas, pageidaujančias būti notifikuotosiomis įstaigomis medicinos priemonių atitikties įvertinimo srityje, išplečia ir atnaujina medicinos priemonių notifikuotųjų įstaigų vykdomos veiklos aprėptį, atlieką šių įstaigų priežiūrą, sustabdo ir atšaukia šioms įstaigoms suteiktus įgaliojimus.

15. Imasi reikalingų priemonių apriboti, uždrausti, pašalinti nesaugias medicinos priemones iš Lietuvos Respublikos rinkos,Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda atsakingam subjektui.

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka rengia Lietuvos standartizacijos departamentui informaciją apie medicinos priemonių techninius reglamentus.

17. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms, susijusioms su medicinos priemonėmis, Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš šių susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus visuomenei.

18. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestus registrus ir informacines bazes, skyriui priskirtą interneto svetainės dalį.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

19.3. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

19.4. studijų kryptis – medicinos technologijos (arba);

19.5. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

19.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

19.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.8. darbo patirties sritis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

19.9. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

19.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

21.2. organizuotumas - 3 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

21.5. komunikacija - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. įžvalgumas - 3 lygis;

22.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

22.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Anglų kalbos mokėjimo lygį (B2) patvirtinantis dokumentas

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė

Telefonas: 8 5 271 8216

El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį  https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/65827 )

_________

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

Skelbimo Nr.: 45030

Skelbimo data: 2020-08-18

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020 m. liepos 29 d.

direktoriaus įsakymu Nr. P1-75

 

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Teikia siūlymus dėl kreipimosi į medicinos specialistus–konsultantus dėl klinikinių atvejų įvertinimo. Gavus medicinos specialisto–konsultanto atliktas išvadas, pateikia struktūriniam padaliniui ar darbuotojui, atsakingam už paslaugų apmokėjimą, reikalingą informaciją dėl apmokėjimo medicinos specialistui–konsultantui už paslaugas.

15. Vykdo neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos užkardymą, pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

16. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis.

17. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.

18. Dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, taip pat konferencijose, seminaruose sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimais, dalyvauja juos organizuojant.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – medicina (arba);

19.3. studijų kryptis – odontologija (arba);

19.4. studijų kryptis – farmacija (arba);

19.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirties sritis – medicininio audito srities patirtis;

19.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

21.2. organizuotumas - 3 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.5. komunikacija - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. įžvalgumas - 3 lygis;

22.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

22.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Anglų kalbos mokėjimo lygį (A2) patvirtinantis dokumentas.

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį  https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/65827 )

 

___________________________________________________________________________________________

 

Skelbimo Nr.: 45031

Skelbimo data: 2020-08-18

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Sveikatos technologijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020 m. liepos 29 d.

direktoriaus įsakymu Nr. P1-74

 

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. VASPVT uždavinių vykdymas brangių sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais) (toliau – brangios sveikatos technologijos) valdymo ir sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais) (toliau – medicinos priemonės) vertinimo srityje.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą apie užsienio šalių ir Lietuvos patirtį, raidos tendencijas brangių sveikatos technologijų valdymo srityje.

15. Atlieka Lietuvos Respublikoje naudojamų brangių sveikatos technologijų analizes, palyginimus su tarptautinėmis rekomendacijomis ir standartais, teikia išvadas apie esamą situaciją, raidos tendencijas bei tolimesnės veiklos rekomendacijas.

16. Kaupia, analizuoja ir sistemina tikslinių suinteresuotų grupių (pacientų, medikų, medicinos prietaisų gamintojų ir platintojų ir kt.) pateiktus siūlymus, atsiliepimus ir rekomendacijas dėl brangių sveikatos technologijų valdymo.

17. Dalyvauja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, valdymo konferencijose, apskritojo stalo diskusijose, pasitarimuose, darbo grupėse, rengia jų ataskaitas, teikia siūlymus bei atlieka kitus susijusius veiksmus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

18.3. studijų kryptis – medicina (arba);

18.4. studijų kryptis – medicinos technologijos (arba);

18.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirties sritis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

18.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba - anglų;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

20.2. organizuotumas - 3 lygis;

20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

20.5. komunikacija - 3 lygis.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. įžvalgumas - 3 lygis;

21.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

21.3. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Anglų kalbos mokėjimo lygį (B1) patvirtinantis dokumentas

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį  https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/65827 )

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-27

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int