Konkursai į valstybės tarnybą

 

 

Skelbimo nr.: 32735

Skelbimo data: 2016-05-25

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Pareigybės aprašymas:

                                                             PATVIRTINTA

                                                             Valstybinės akreditavimo sveikatos
                                                             priežiūros veiklai tarnybos
                                                             prie Sveikatos apsaugos ministerijos
                                                             direktoriaus 2016 m. gegužės 16 d.

                                                             įsakymu Nr. P1-128
                                                             (Valstybinės akreditavimo sveikatos
                                                             priežiūros veiklai tarnybos
                                                             prie Sveikatos apsaugos ministerijos
                                                             direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d.

                                                             įsakymo Nr. P1-136 redakcija)


MEDICINOS PRIETAISŲ RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 11
 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
 

4. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Medicinos prietaisų rinkos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta įgyvendinti sveikatos politiką medicinos priemonių (prietaisų) atitikties įvertinimo valdymo srityje, vertinant pranešimus apie teikiamas Lietuvos Respublikos rinkai medicinos priemones (prietaisus), vykdant Lietuvos Respublikos medicinos priemonių (prietaisų) rinkos priežiūrą, sprendžiant medicinos priemonių (prietaisų) standartizacijos klausimus.
 

III. VEIKLOS SRITIS
 

5. Valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis yra medicinos priemonių (prietaisų) rinkos priežiūra.
 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, darbo santykius, viešąjį administravimą, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius medicinos priemones (prietaisus), laisvą prekių (medicinos priemonių (prietaisų)) judėjimą, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
6.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties);
6.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų medicinos priemonių (prietaisų) srityje;
6.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.6. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų, techninių reglamentų projektus;
6.7. mokėti vertinti medicinos priemonių (prietaisų) atitikties įvertinimo dokumentus ir teikti išvadas;
6.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis;
6.10. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.12. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOS FUNKCIJOS
 

7. Atlieka Lietuvos Respublikos rinkai teikiamų medicinos priemonių (prietaisų) dokumentų vertinimą, teikia išvadas.
8. Siekiant užtikrinti tinkamą informacijos pateikimą medicinos gamintojams, prižiūri ir moko Lietuvos medicinos priemonių (prietaisų) gamintojus.
9. Siekiant, kad Lietuvos Respublikos rinkoje būtų tik saugios medicinos priemonės (prietaisai), atlieka medicinos priemonių (prietaisų) rinkos tikrinimus (gamybos, laikymo, platinimo, naudojimo vietose, muitinės postuose).
10. Vertina tikrinamų medicinos priemonių (prietaisų) atitiktį teisės aktų reikalavimams, teikia išvadas.
11. Dalyvauja standartizacijos technikos komitetų veikloje, siekiant įgyvendinti skyriui pavestas vykdyti funkcijas.
12. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose.
13. Dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių medicinos priemonių (prietaisų) atitikties įvertinimą, teikimą rinkai, registravimą, naudojimą bei platinimą, projektus.
14. Teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių teisių pažeidimų protokolus už teisės aktų, reglamentuojančių medicinos priemonių (prietaisų) saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, pateikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą ir klinikinių tyrimų atlikimą, pažeidimus.
15. Pagal kompetenciją konsultuoja klientus medicinos priemonių (prietaisų) saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais; rengia atsakymų į prašymus, paklausimus projektus.
16. Atlieka asmenų pateiktų prašymų, skundų dėl nesaugių medicinos priemonių (prietaisų) vertinimą, teikia išvadas.
17. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant medicinos priemonių (prietaisų) gamintojų priežiūros, medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo ir priežiūros klausimus.
18. Siekiant tinkamai organizuoti skyriaus darbą, skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja.
19. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.
 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 

20. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_______________

Susipažinau:

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius

Telefonas: (8 5) 261 51 77

El. paštas: jurate.bacenaite@vaspvt.gov.lt

 

Informacija atnaujinta 2016-05-26

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int