Konkursai į valstybės tarnybą

 

 

Skelbimo Nr.: 32423

Skelbimo data: 2016-04-21

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
 

Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. P1-119
  

KANCELIARIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1.    Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas
2.    Lygis – A
3.    Kategorija – 10


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS


4.    Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Kanceliarijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti tinkamą VASPVT gaunamos ir siunčiamos dokumentacijos tvarkymą, apskaitą ir kontrolę bei tinkamą informacijos tvarkymą.


III. VEIKLOS SRITIS


5.    Valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas ir apskaita.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
6.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties);
6.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų valdymo ir apskaitos srityje;
6.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias vykdant pavestas funkcijas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, taip pat kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
6.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7.    Vykdo VASPVT siunčiamos korespondencijos siuntimą faksu ir elektroniniu paštu.
8.    Sutikrina, registruoja ir skenuoja VASPVT gaunamą dokumentaciją VASPVT darbo reglamento nustatyta tvarka, paskirsto ir perduoda VASPVT darbuotojams pagal kompetenciją, suveda rezoliucijas dokumentų valdymo sistemoje.
9.    Apjungia dokumentų valdymo sistemoje gaunamus ir siunčiamus dokumentus, siekiant užtikrinti efektyvų dokumentų valdymo sistemos darbą.
10.    Iškilus klausimui dėl gauto dokumento priskyrimo atitinkamam dokumentų registrui, informuoja skyriaus vedėją.
11.    Skyriaus vedėjo pavedimu, daro prie VASPVT siunčiamų dokumentų ir kitų dokumentų kopijas, tvirtina jų tikrumą.
12.    Skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja.
13.    Teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo ir apskaitos tobulinimo.
14.    Administruoja VASPVT elektroninį paštą, persiunčia informaciją pagal kompetenciją VASPVT darbuotojams.
15.    Konsultuoja interesantus dėl informacijos gavimo/ pateikimo elektroniniu būdu.
16.    Vykdo Vidaus rinkos informacinės sistemos įgalioto koordinatoriaus funkcijas.
17.    Vykdo einamųjų bylų, priskirtų pagal VASPVT metinį dokumentacijos planą, priežiūrą.
18.    Ruošia korespondenciją į paštą ir į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją.
19.    Vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius VASPVT direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

20.    Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_____________________

Susipažinau:
___________________________
(parašas)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(data)

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius

Telefonas: (8 5) 261 51 77

El. paštas: jurate.bacenaite@vaspvt.gov.lt

______________

 

Skelbimo Nr.: 32429

Skelbimo data: 2016-04-21

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. P1-119

KANCELIARIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.    Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas
2.    Lygis – A
3.    Kategorija – 10

 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

4.    Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –VASPVT) Kanceliarijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga priimti ir registruoti paraiškas bei gaunamus dokumentus asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, taip pat medicinos prietaisų klausimais gaunamus dokumentus (registruoti dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, vesti jų apskaitą ir kontrolę), fiziniams ir juridiniams asmens išduoti pasirašytas asmens sveikatos priežiūros licencijas ir pagal kompetenciją rengti atsakymų projektus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.    Valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas ir apskaita, specialioji veiklos sritis – gaunamų dokumentų asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, taip pat medicinos prietaisų klausimais valdymas ir apskaita bei interesantų konsultavimas šiais klausimais.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
6.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties, vadybos arba administravimo krypties);
6.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų valdymo ir apskaitos srityje;
6.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias vykdant pavestas funkcijas;
6.7 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, taip pat kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
6.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7.    Priima, registruoja ir skenuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų dokumentus: paraiškas išduoti, patikslinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją ir gauti jos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, atnaujinti licencijos galiojimą, taip pat papildomus dokumentus įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, apjungia su gautaisiais arba siunčiamaisiais, perduoda minėtus dokumentus Įstaigų vertinimo skyriui.
8.    Priima, registruoja ir skenuoja asmenų, atsakingų už medicinos prietaisų pateikimo į rinką, paraiškas, pranešimus apie medicinos prietaisų klinikinius tyrimus, fizinių ir juridinių asmenų paraiškas dėl pažymėjimo atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą, pranešimus apie pateiktus naudoti IIa, IIb ir III klasės ir pagal užsakymą gaminamus aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, prašymus išduoti laisvos prekybos pažymėjimus ir kitus susijusius dokumentus, apjungia su gautaisiais arba siunčiamaisiais, perduoda juos Medicinos prietaisų rinkos priežiūros skyriui.
9.    Priima, registruoja ir skenuoja VASPVT vykdomų planinių ir neplaninių patikrinimų aktus ir kitus susijusius dokumentus, perduoda juos skyriams pagal kompetenciją.  
10.    Siekiant tinkamai aptarnauti klientus, teikia informaciją telefonu ir atvykus į VASPVT asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams arba įgaliotiems asmenis apie išduotas, patikslintas, sustabdytas, atnaujintas licencijas arba išduotus licencijų dublikatus, dėl licencijų atsiėmimo.
11.    Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėje tikrina, ar sumokėta valstybės rinkliava, priima įgaliojimus dėl dokumentų pateikimo ir jų išdavimo.
12.    Registruoja žurnale atiduodamų įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijas, atiduoda įstaigų asmens sveikatos priežiūros ir specialistų licencijas ir vykdo tinkamą licencijų išdavimo kontrolę bei perduoda atiduotų specialistų licencijų kopijas į Specialistų licencijavimo skyrių įsegti į licencijavimo bylas.
13.    Pagal kompetenciją rengia atsakymų į paklausimus projektus.
14.    Rengia pasirašytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų licencijų kopijas.
15.    Teikia siūlymus dėl dokumentų, priskirtų pagal kompetenciją, valdymo ir apskaitos tobulinimo.
16.    Skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja.
17.    Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

18.    Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
____________________

Susipažinau:
           
(parašas)   
           
(vardas, pavardė)
           
(data)

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius

Telefonas: (8 5) 261 51 77

El. paštas: jurate.bacenaite@vaspvt.gov.lt

________

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2016-05-04

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int