ĮSTAIGŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros veiklą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimą, būti susipažinęs su Europos Sąjungos norminiais dokumentais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros veiklą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus (vertinimo pažymas, ataskaitas);
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. gebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vykdo planinę ir neplaninę asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai, jų atitiktį galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir rengia patikrinimo pažymas ar patikrinimo ataskaitas.
4. Vertina vietoje teikiamų licencijuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį galiojantiems teisės aktams, surašant tikrinimo aktus, tikrinimo ataskaitas.
5. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiūros licencijų galiojimo ar licencijos dalies galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, licencijų sustabdymo galiojimo panaikinimo ir teikia juos  VASPVT direktoriui pasirašyti.
6. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis asmens sveikatos priežiūros įstaigas licencijų sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją.
7. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
8. Dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose.
9. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
10. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos įstaigomis bei institucijomis.
11. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
12. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
13. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
14. Atlieka kitas nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

Informacija atnaujinta 2019-09-02

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int