ĮSTAIGŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros veiklą, informacinės duomenų apsaugos principus bei jų užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, Skyrius nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.4. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;

1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema, išmanyti darbo su valstybės informacinėmis sistemomis principus;

1.6.  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

1.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vykdo planinę ir neplaninę asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąlygų laikymosi priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinėje sistemoje (SPĮLIS) vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai, jų atitiktį galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir rengia patikrinimo pažymas ar patikrinimo ataskaitas..

4. Vertina vietoje teikiamų licencijuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį galiojantiems teisės aktams, surašant tikrinimo aktus, klausimynus, tikrinimo ataskaitas.

5. Konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją.

6. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiūros licencijų galiojimo ar licencijos dalies galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, licencijų sustabdymo galiojimo panaikinimo ir teikia juos  VASPVT direktoriui pasirašyti.

7. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

8. Dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose.

9. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.

10. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.

11. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis.

12. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.

13. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

Informacija atnaujinta 2020-04-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int