PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, kokybės vadybos standartus, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;

1.3. turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities odontologijos, medicinos arba slaugos krypties universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę nei 1 metų sveikatos priežiūros srityje;

1.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;

1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis;

1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus;

1.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

1.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, reikalavimų.

3. Atlieka visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės planinę ir neplaninę valstybinę priežiūrą, siekiant įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams.

4. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo juridinių asmenų kreipimųsi tyrimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros.

5. Dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose.

6. Teikia rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei pagerinti, įstaigų vidaus dokumentų nuostatoms patobulinti.

7. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

8. Vykdo neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos užkardymą.

9. VASPVT direktoriaus nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl kreipimosi į medicinos specialistus – konsultantus dėl klinikinių atvejų įvertinimo, siekiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros išvadų pagrįstumo. Gavus medicinos specialisto – konsultanto atliktas išvadas, pateikia VASPVT struktūriniam padaliniui ar darbuotojui, atsakingam už paslaugų apmokėjimą, reikalingą informaciją dėl apmokėjimo medicinos specialistui – konsultantui už paslaugas.

10. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.

11. Renka, sistemina ir suveda į duomenų bazę ir duomenis apie atliktą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūrą.

12. Tvarko skyriui priskirtą VASPT interneto svetainės dalį.

13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis.

14. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.

15. Pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, pacientus ir kitus asmenis.

16. Dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimais, dalyvauja juos organizuojant.

17. Pagal kompetenciją dalyvauja teisės aktų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reglamentavimu, projektų rengime.

18. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.

19. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-09-30

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int