Licencijos išdavimas

 

       Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo" (aktuali 2016 m. gruodžio 28 d. redakcija Nr. V-1487) išduodamos visuomenės sveikatos priežiūros licencijos.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 2 d. patvirtintos  veiklos rūšys:

1. privalomasis  pirmosios pagalbos mokymas;

2. privalomasis higienos įgūdžių mokymas;

3. privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;

4. visuomenės sveikatos saugos ekspertizė;

5.poveikio visuomenės sveikatos vertinimas;

6. kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

 

Atkreipiame dėmesį, kad:

1. Juridinis asmuo, kuris ketina verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, pateikia nustatytos formos deklaraciją, kuria deklaruojama atitiktis atitinkamai Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 arba 4 dalyje nustatytiems reikalavimams. Kartu su deklaracija pareiškėjas gali pateikti dokumentus, nurodytus atitinkamai 9 arba 10 punkte, patvirtinančius atitiktį minėtiems reikalavimams. 

2. Kiekvienai licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšiai vykdyti išduodama atskira licencija.

3. Licencija išduodama elektronine forma, jos duomenys fiksuojami ir skelbiami svetainėje http://www.vaspvt.gov.lt/node/150 .

4.  Elektroninės licencijos turėtojui laisvos formos prašymu gali būti išduodama pažyma, patvirtinanti elektroninės licencijos išdavimą.

5. Pateikus deklaraciją, jos vertinimas nėra atliekamas ir laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną po deklaracijos pateikimo arba deklaracijoje nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai diena.

        

 

Dokumentai, reikalingi licencijai gauti:

      Pareiškėjas dokumentus licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), tiesiogiai, per Sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą (toliau – SPĮLIS) (juridiniai asmenys) arba per Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG) (fiziniai asmenys). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Juridinis asmuo (įstaigos/įmonės) pateikia:

1. Užpildyta nustatytos formos deklaraciją.

2. Juridinio asmens steigimo dokumentų kopija (jeigu licencijuojamą veiklą vykdys filialas – filialo nuostatų kopija).

3. Darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ių) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, sąrašas (vardas (-ai) ir pavardė (-ės), licencijuojamos veiklos rūšis (-ys)) bei jo (jų) išsilavinimo, kvalifikacijos ir patirties atitiktį įsakymo Nr. V-868  nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os).

4. Turimų priemonių ir įrangos sąrašas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai (pagal Priemonių ir įrangos  licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl priemonių ir įrangos  licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo").

5. Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą dokumento kopiją.

 

Gavus visuomenės sveikatos priežiūros licenciją per 1 5 d.  Juridinis asmuo pateikia dokumentus (lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą):

1. Juridinio asmens, siekiančio verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ių) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, sąrašą (vardas (-ai) ir pavardė (-ės), licencijuojamos veiklos rūšis (-ys)) bei jo (jų) išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti darbuotojams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);

2. Turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad juridinis asmuo turi Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro, nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą.

 

      Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

 

-  Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai) teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimą -  20 EUR

     
      Rinkliavą mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliava mokėtojo pasirinkimu gali būti mokama ir į kituose bankuose esančias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, nurodytas VMI internetinėje svetainėje http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

 

Informacija atnaujinta 2018-09-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int