Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, sveikatos sistemos reguliavimą, sveikatos priežiūros veiklą, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos norminiais dokumentais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros veiklą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų sveikatos priežiūros administravimo srityje;
1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.7. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą sveikatos priežiūros atitikties vertinimą, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant analitinius dokumentus;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas, užtikrina efektyvų Skyriaus darbą ir tinkamą pavestų užduočių vykdymą.
3. Organizuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą.
4. Teikia VASPVT direktoriui siūlymus dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, dublikato išdavimo.
5. Rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir jų veiklos vertinimo reglamentavimu bei akreditavimu, projektus, teikia siūlymus.
6. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT, taip pat VASPVT metinį veiklos planą.
7. Inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą ir licencijuojamų asmens sveikatos  priežiūros paslaugų reikalavimus, keitimą ir parengimą.
8.  Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, posėdžiuose.
9. Koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų dalyvavimą kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose.
10. Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenims.
11. Teikia siūlymus VASPVT direktoriui dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežūros įstaigų licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo organizavimo ir vykdymo tobulinimo.
12. Dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugomis;
13. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
14. Dalyvauja ir organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros  įstaigų licencijavimo, akreditavimo klausimais.
15. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, organizuoja reikalingos informacijos pateikimą.
16. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis.
17. VASPVT direktoriaus pavedimu atstovauja VASPVT Lietuvoje ir užsienyje pagal kompetenciją.
18. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
19. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2019 metus tinkamai organizuoti gautų prašymų iš įstaigų/įmonių dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos ir/ar visuomenės sveikatos licencijos išdavimo, patikslinimo vertinimus, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.
2. Per 2019 metus organizuoti ir vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir tikrinimus: atliekant vertinimus vietoje, dokumentų vertinimą (įstaigų/įmonių), taip pat stebėti ir kontroliuoti vykdomą dalinę  sąlygų laikymosi priežiūrą dėl civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimų ir leidimų – higienos pasų terminų.
3. Per 2019 metus organizuoti sveikatos priežiūros įstaigų šeimos medicinos akreditavimą ir akredituotų  įstaigų vertinimus.
4. Per 2019 metus parengti raštų įstaigoms, atsakyti į teikiamus klausimus ar kitą informaciją.
5. Teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ar peržiūrėjimo.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int