Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2.  žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus .
1.3.  turėt aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų srities slaugos arba visuomenės sveikatos krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros administravimo srityje;
1.5. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
1.6. mokėti anglų kalbas pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
1.7.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.8.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
1.10. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Atlieka asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimui pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą.
3. Rengia dokumentų vertinimo pažymas ir raštu informuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas apie nustatytus trūkumus, nurodant terminą trūkumams pašalinti, kaip tai reglamentuota teisės aktų reikalavimuose.
4. Teikia VASPVT direktoriui siūlymus dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo.
5. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo ir teikia juos VASPVT direktoriui pasirašyti.
6. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
7. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
8. Konsultuoja interesantus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijų išdavimo, dokumentų pateikimo, vertinimo ir kitais klausimais pagal kompetenciją.
9. Rengia, sistemina, analizuoja medžiagą apie licencijuotas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas ir teikia Skyriaus vedėjui.
10. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo organizavimo.
11. Tvarko Skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.
12. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis įstaigomis bei institucijomis..
13. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
14. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui pavestomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2019 metus gavus įstaigų prašymus ir dokumentus, surašyti per 20 dienų dokumentų vertinimo pažymas dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimo, tikslinimo, informuojant įstaigas apie nustatytus trūkumus ar  priimtus sprendimus.

2. Per 2019 metus po visuomenės sveikatos priežiūros licencijų išdavimo vykdyti sąlygų laikymosi priežiūrą, kai įstaiga per 15 d. po licencijos išdavimo teikia dokumentus dėl specialistų ir priemonių bei įrangos; per metus, gavus įstaigų paraiškas ir dokumentus, per 15 dienų surašyti dokumentų vertinimo pažymas dėl visuomenės sveikatos priežiūros licencijos tikslinimo, informuojant įstaigas apie nustatytus trūkumus ar  priimtus sprendimus.

3. Per 2019 metus parengti įstaigoms virš 300 raštų.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int