Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros administravimo srityje;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis ir duomenų bazėmis;
1.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
1.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Sistemina gautuose dokumentuose pateiktą informaciją apie asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose licencijuotas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 
3. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus dėl licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, licencijos sustabdymo galiojimo panaikinimo ir licencijos dublikato išdavimo.
4. Vertina visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas deklaracijas dėl visuomenės sveikatos priežiūros licencijos  išdavimo. 
5. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijų išdavimo ar patikslinimo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, licencijos sustabdymo galiojimo panaikinimo projektus.
6. Rengia asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijas (popierines, elektronines), jų dublikatus  ir teikia pasirašyti VASPVT direktoriui.
7. Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemoje (toliau – SPĮLIS) registruoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms išduodamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijas ir kitus su licencijavimu susijusius duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Rengia ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie licencijuotas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas.
9. Užsako iš archyvo ir grąžina asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bylas, kai yra vykdomas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimas.
10. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis įstaigomis bei institucijomis.
11. Teikia siūlymus rengiant teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros licencijavimą, laboratorijų, patologijos paslaugos vertinimą.
12. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant
13. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
14. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui pavestomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per teisės aktuose nustatytą laiką, pagal poreikį, parengti įsakymų projektus, vadovaujantis vertintojų priimtais sprendimais, dėl juridinių asmenų ĮASPL išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo, atnaujinimo, atsisakymo išduoti, patikslinti, suderinti su Skyriaus vedėju.

2. Per teisės aktuose nustatytą laiką, pagal poreikį, parengti įsakymų projektus, vadovaujantis vertintojų priimtais sprendimais, dėl juridinių asmenų VSL išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo, atnaujinimo, atsisakymo išduoti, patikslinti, suderinti su Skyriaus vedėju.

3. Vadovaujantis įsakymuose priimtais sprendimais parengti ĮASP ir VSP licencijas, akreditavimo pažymėjimus.

4. Informuoti el. paštu visas ASPĮ ir VSPĮ apie priimtus sprendimus išduodant, sustabdant, panaikinant, panaikinant sustabdymą, atsisakant išduoti/patikslinti SPL. Pildyti duomenų bazę, informacinę sistemą – suvesti pasikeitusius juridinių asmenų ĮASPL ir VSL duomenis.
 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int