Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros veiklą, informacinės visuomenės, elektroninės sveikatos plėtrą, duomenų apsaugos principus bei jų užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, Skyrius nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslo studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties);
1.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros administravimo ir valstybės informacinių sistemų tvarkymo srityje;
1.5. išmanyti šiuolaikines IRT, jų panaudojimą bei plėtrą;
1.6. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
1.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema, išmanyti darbo su valstybės informacinėmis sistemomis principus;
1.8.  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vykdo planinę ir neplaninę asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąlygų laikymosi priežiūrą teisė aktų nustatyta tvarka.
3. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai, jų atitiktį galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir rengia patikrinimo pažymas ar patikrinimo ataskaitas.
4. Vertina vietoje teikiamų licencijuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį galiojantiems teisės aktams, surašant tikrinimo aktus, tikrinimo ataskaitas.
5. Konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją.
6. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiūros licencijų galiojimo ar licencijos dalies galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, licencijų sustabdymo galiojimo panaikinimo ir teikia juos  VASPVT direktoriui pasirašyti.
7. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
8. Pagal poreikį tvarko METAS duomenis apie asmens sveikatos priežiūros specialistams išduotas licencijas, pakeistus licencijos rekvizitus, sustabdytą licencijų galiojimą, panaikintą licencijų galiojimo sustabdymą, panaikintą licencijų galiojimą, atliktą licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą bei asmens sveikatos priežiūros specialistams suteiktus spaudo numerius.
9. Vykdo VASPVT interneto svetainės duomenų įkėlimą, susijusį su aktualių sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąrašų pakeitimu.
10. Vykdo Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro interneto svetainės priežiūros darbus: užtikrina reikalingos informacijos skelbimą lietuvių ir anglų kalbomis, vykdo atsakingų darbuotojų parengtos informacijos techninį koregavimą bei šios informacijos įkėlimą laiku.
11. Vykdo Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (SPĮLIS) ir Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, informacinės sistemos (TechnoMedtas) duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas.
12. Vykdo Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRIS) įgalioto koordinatoriaus funkcijas, įgyvendinant 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES „Dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos apsaugos priežiūros paslaugas“.
13. Pagal poreikį atnaujina portale www.lietuva.gov.lt informaciją apie VASPVT teikiamas  administracines paslaugas.
14. Dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose.
15. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
16. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
17. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis.
18. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
19. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Dalyvauti planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose vykstant į vietą ir atlikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikties vertinimą teisės aktų reikalavimams, surašant patikrinimo ataskaitas ar vertinimo pažymas, raštu informuoti įstaigas apie nustatytus trūkumus, vertinti trūkumų pašalinimą įrodančius dokumentus.

2. Vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu planu atlikti licencijos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, vertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teiktus dokumentus, surašyti patikrinimo pažymas teisės aktų nustatytais terminais. Teikti siūlymus dėl licencijos ar jos dalies patikslinimo, stabdymo ar panaikinimo.

3. Parengti raštus įstaigoms ir/ar kitiems skyriams dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos sąlygų laikymosi priežiūros, nurodant trūkumus ir trūkumų pašalinimo terminą.

4. Pagal poreikį Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidros“ posistemėje „METAS“ skelbti sprendimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu per 2010 m. spalio 11 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-894 nustatytą terminą. Užtikrinti, kad svetainėse www.lncp.lt, www.lietuva.gov.lt, webgate.ec.europa.eu/imi-net/ būtų skelbiama VASPVT nurodyta skelbti informacija lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int