Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiÅ«rą, asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų licencijavimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų teikimą, viešÄ…jį administravimą, valstybės tarnybą, įstaigos veiklos planavimą ir projektų paraiškų rengimą, viešÅ³jų pirkimų vykdymą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktÅ«rą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultÅ«ros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktÅ«rinių fondų, administravimo ir viešÅ³jų pirkimų vykdymo srityje;
1.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.9. išmanyti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktÅ«rinių fondų, rengimą, administravimą.
1.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto licencijos (toliau – licencija) galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«ra.
3. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusią su licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«ra
4. Teikia siūlymus dėl sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.
5. Teikia siÅ«lymus dėl sprendimo, priimamo atlikus licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«rą, išnagrinėjus klausimą, susijusį su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų praktikos trÅ«kumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo.
6. Rengia informuojamųjų dokumentų bei VASPVT direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu sustabdyti išduotos licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, projektus.
7. Tvarko Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG): pildo vertinimo pažymas, formuoja sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.
8. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiÅ«lymus, teikia informaciją.
9. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, užsienio šalių kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis.
10. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos reglamentavimu.
11. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.
12. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
13. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
14. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos reglamentavimo, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
15. Dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano dėl VASPVT vykdomų programų, VASPVT metinio veiklos plano rengimą, rengiant šiuos planus, koordinuoja kitų darbuotojų darbus, susijusius su šių planų rengimu ir koregavimu.
16. Dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano dėl VASPVT vykdomų programų, VASPVT metinio veiklos plano ataskaitų rengimą, rengia šias ataskaitas, koordinuoja kitų darbuotojų darbus, susijusius su šių ataskaitų rengimu.
17. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos fondų paramai gauti.
18. Siekiant užtikrinti tinkamą ir atitinkantį ViešÅ³jų pirkimų įstatymo nuostatas VASPVT prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vykdymą, vykdo viešÅ³jų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
19. Vykdo viešÅ³jų pirkimų planavimą ir rengia viešÅ³jų pirkimų skelbimus ir ataskaitas teisės aktuose nustatyta tvarka.
20. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavedimus.
 

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, įskaitant viešÅ³jų pirkimų planavimą ir ataskaitų teikimą.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti 2018 metų viešÅ³jų pirkimų ataskaitą.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRIS) teikti visoms kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos kompetentingoms institucijoms informaciją apie sustabdytą licencijų galiojimą, panaikintą licencijų galiojimo sustabdymą ir panaikintą licencijų galiojimą bei kitą reikalingą su tuo susijusią informaciją.

4. Patikslinti skyriaus teikiamų ir VASPVT interneto svetainėje bei ViešÅ³jų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje (PASIS) skelbiamų administracinių paslaugų aprašymus.
 

Informacija atnaujinta 2019-11-05

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int