Specialist┼│ licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINAN─îIAM VALSTYB─ľS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstyb─Śs tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos ─»statymus, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimus, kitus teis─Śs aktus, reglamentuojan─Źius sveikatos prie┼żi┼źr─ů, asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ licencijavim─ů, informacijos tvarkym─ů, asmens duomen┼│ teikim─ů, vieš─ůj─» administravim─ů, valstyb─Śs tarnyb─ů, ─»staigos veiklos planavim─ů ir projekt┼│ paraišk┼│ rengim─ů, vieš┼│j┼│ pirkim┼│ vykdym─ů, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veikl─ů, funkcijas bei strukt┼źr─ů reglamentuojan─Źius teis─Śs aktus;
1.2. ┼żinoti ir išmanyti lietuvi┼│ kalbos, kalbos kult┼źros, dokument┼│ rengimo taisykles, teis─Śs akt┼│ rengimo reikalavimus, profesin─Śs etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. tur─Śti aukšt─ůj─» universitetin─» ar jam prilygint─ů išsilavinim─ů;
1.4. tur─Śti darbo patirt─» ne ma┼żesn─Ö kaip 1 met┼│ projekt┼│, finansuojam┼│ iš Europos S─ůjungos strukt┼źrini┼│ fond┼│, administravimo ir vieš┼│j┼│ pirkim┼│ vykdymo srityje;
1.5. mok─Śti angl┼│, pranc┼źz┼│ ar vokie─Źi┼│ kalb─ů ne ┼żemesniu nei pa┼żengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Jeigu pa┼żengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama pranc┼źz┼│ ar vokie─Źi┼│ kalba, tai b┼źtina angl┼│ mok─Śti ne ┼żemesniu nei pradedan─Źio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.6. mok─Śti dirbti šiomis kompiuterin─Śmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršykl─Śmis, kompiuterine dokument┼│ valdymo sistema;
1.7. mok─Śti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij─ů ir rengti išvadas;
1.8. skland┼żiai reikšti mintis raštu ir ┼żod┼żiu;
1.9. išmanyti projekt┼│, finansuojam┼│ iš Europos S─ůjungos strukt┼źrini┼│ fond┼│, rengim─ů, administravim─ů.
1.10. geb─Śti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veikl─ů, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINAN─îIO VALSTYB─ľS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialisto licencijos (toliau – licencija) galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źra.
3. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokument┼│ bylas, tyrimo ar kit─ů med┼żiag─ů, susijusi─ů su licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źra
4. Teikia si┼źlymus d─Śl sprendimo sustabdyti licencijos galiojim─ů, panaikinti jos galiojimo sustabdym─ů, panaikinti licencijos galiojim─ů, patvirtinti, jog licencijos tur─Śtojas laikosi licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│.
5. Teikia si┼źlymus d─Śl sprendimo, priimamo atlikus licencijos tur─Śtojo licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źr─ů, išnagrin─Śjus klausim─ů, susijus─» su kontroliuojan─Źi┼│ valstyb─Śs institucij┼│ pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodyt─ů laik─ů nepašalintus asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos tr┼źkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pa┼żeidimus, padarytus licencijos tur─Śtojo.
6. Rengia informuojam┼│j┼│ dokument┼│ bei VASPVT direktoriaus ─»sakym┼│, susijusi┼│ su sprendimu sustabdyti išduotos licencijos galiojim─ů, panaikinti licencijos galiojimo sustabdym─ů, panaikinti licencijos galiojim─ů, projektus.
7. Tvarko Sveikatos prie┼żi┼źros ir farmacijos specialist┼│ praktikos licencij┼│ registr─ů (toliau – LICREG): pildo vertinimo pa┼żymas, formuoja sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.
8. Pagal kompetencij─ů nagrin─Śja fizini┼│ ir juridini┼│ asmen┼│ pareiškimus, prašymus, skundus bei pasi┼źlymus, teikia informacij─ů.
9. Pagal kompetencij─ů bendradarbiauja su kitomis valstyb─Śs ir savivaldybi┼│ institucijomis, ─»staigomis, organizacijomis, u┼żsienio šali┼│ kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis.
10. Pagal kompetencij─ů dalyvauja rengiant ─»statymus, Vyriausyb─Śs nutarimus, sveikatos apsaugos ministro ─»sakymus ir kitus teis─Śs aktus, susijusius su asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos reglamentavimu.
11. Pagal kompetencij─ů dalyvauja komisij┼│, darbo grupi┼│ veikloje.
12. Pagal kompetencij─ů konsultuoja asmenis asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos licencijavimo, licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źros klausimais.
13. Pagal kompetencij─ů Lietuvos Respublikos administracini┼│ nusi┼żengim┼│ kodekso nustatytais atvejais pradeda administracini┼│ nusi┼żengim┼│ teisen─ů, atlieka administracini┼│ nusi┼żengim┼│ tyrim─ů, surašo administracini┼│ nusi┼żengim┼│ protokolus ir perduoda juos subjektui, ─»galiotam nagrin─Śti administracinio nusi┼żengimo byl─ů.
14. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos reglamentavimo, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źros klausimais.
15. Dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano d─Śl VASPVT vykdom┼│ program┼│, VASPVT metinio veiklos plano rengim─ů, rengiant šiuos planus, koordinuoja kit┼│ darbuotoj┼│ darbus, susijusius su ši┼│ plan┼│ rengimu ir koregavimu.
16. Dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano d─Śl VASPVT vykdom┼│ program┼│, VASPVT metinio veiklos plano ataskait┼│ rengim─ů, rengia šias ataskaitas, koordinuoja kit┼│ darbuotoj┼│ darbus, susijusius su ši┼│ ataskait┼│ rengimu.
17. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos S─ůjungos fond┼│ paramai gauti.
18. Siekiant u┼żtikrinti tinkam─ů ir atitinkant─» Vieš┼│j┼│ pirkim┼│ ─»statymo nuostatas VASPVT preki┼│, paslaug┼│ ir darb┼│ pirkim┼│ vykdym─ů, vykdo vieš┼│j┼│ pirkim┼│ organizatoriaus funkcijas.
19. Vykdo vieš┼│j┼│ pirkim┼│ planavim─ů ir rengia vieš┼│j┼│ pirkim┼│ skelbimus ir ataskaitas teis─Śs aktuose nustatyta tvarka.
20. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus j┼│ nebuvimo darbe d─Śl atostog┼│, ligos ar komandiruot─Śs metu.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pob┼źd┼żio VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo srit─» ir Skyriaus ved─Śjo pavedimus.
 

 

PAGRINDINIAI MET┼▓ VEIKLOS U┼ŻDAVINIAI (U┼ŻDUOTYS)

 

1. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka dalyvauti organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, ─»skaitant vieš┼│j┼│ pirkim┼│ planavim─ů ir ataskait┼│ teikim─ů.

2. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka parengti 2019 met┼│ vieš┼│j┼│ pirkim┼│ ataskait─ů.

3. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka bei terminais per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacin─Ö sistem─ů (VRIS) teikti visoms kit┼│ Europos S─ůjungos valstybi┼│ nari┼│, Europos ekonomin─Śs erdv─Śs valstybi┼│ ir Šveicarijos Konfederacijos kompetentingoms institucijoms informacij─ů apie sustabdyt─ů licencij┼│ galiojim─ů, panaikint─ů licencij┼│ galiojimo sustabdym─ů ir panaikint─ů licencij┼│ galiojim─ů bei kit─ů reikaling─ů su tuo susijusi─ů informacij─ů.

4. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka ir terminais LICREG duomen┼│ ir licencijavimo dokument┼│ byl┼│ pagrindu rengti vertinimo pa┼żymas ir si┼źlymus panaikinti asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos licencij┼│ galiojim─ů, rengti direktoriaus ─»sakym┼│ VASPVT direktoriaus ─»sakym┼│ d─Śl asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos licencij┼│ galiojimo panaikinimo projektus.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBIN─ľ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biud┼żetin─Ś ─»staiga,
Juridini┼│ asmen┼│ registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Piet┼│ pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int