Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos sistemos reguliavimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus, būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo;
1.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,  MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis;
1.7. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus;
1.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Skyriaus veiklą, mokėti dirbti komandoje;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas.
3. Paveda Skyriaus darbuotojams atlikti užduotis ir tikrina, kaip jos atliekamos. Užtikrina efektyvų Skyriaus darbą ir VASPVT direktoriaus pavestų darbų bei pavedimų vykdymą.
4. Organizuoja ir kontroliuoja vertinimą, ar VASPVT parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.
5. Organizuoja ir kontroliuoja VASPVT skyrių parengtų raštų, susijusių su teisės normų taikymu, vertinimą.
6. Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro bei VASPVT direktoriaus įsakymų ir kitų norminių dokumentų rengimą, dalyvauja juos rengiant.
7. Rengia VASPVT ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, kitus procesinius dokumentus ir koordinuoja jų rengimą.
8. Rengia, vertina ir vizuoja VASPVT pasirašomas sutartis, vykdo VASPVT pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną.
9. Pagal kompetenciją užtikrina VASPVT vykdomų viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą.
10. Organizuoja Skyriaus teisinių konsultacijų bei išvadų VASPVT vadovybei, struktūrinių padalinių vedėjams ir kitiems darbuotojams teikimą, prireikus jas rengia.
11. Organizuoja korupcijos prevencijos programų, jų įgyvendinimo priemonių parengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime.
12. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, komitetų, pasitarimų, darbo grupių veikloje.
13. VASPVT direktoriaus pavedimu atstovauja VASPVT teismuose, Lietuvos bei užsienio institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, susiję su VASPVT veikla.
14. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis.
15. Padeda VASPVT direktoriui formuoti VASPVT personalą, organizuoja ir kontroliuoja personalo valdymą.
16. Organizuoja ir kontroliuoja VASPVT ūkio ir bendrųjų reikalų valdymą.
17. VASPVT direktoriaus pavedimu vykdo asmens, atsakingo už VASPVT atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslo ir uždavinių pasiekimo užtikrinimą, funkcijas.
18. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant strateginio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT, taip pat  VASPVT metinį veiklos planą.
19. Nuolat seka teisės aktų kaitą, operatyviai informuoja VASPVT direktorių, VASPVT direktoriaus pavaduotojus, skyrių vedėjus ir kitus darbuotojus apie aktualius teisės aktų pakeitimus.
20. Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus.
21. VASPVT direktoriaus pavedimu, esant poreikiui, pavaduoja kitus VASPVT darbuotojus.
22. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
23. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo ir su tuo susijusių įstatymų pakeitimų paketo suderinimas su suinteresuotomis institucijomis bei Vyriausybe.

2. Lietuvos Respublikos įstatymo, reguliuojančio asmens sveikatos priežiūros specialistų (išskyrus gydytojus, slaugytojus ir akušerius) teisinius pagrindus, projekto parengimas ir suderinimas su suinteresuotomis institucijomis bei Vyriausybe.

3. Užtikrinti Ūkio ministerijos rekomendacijų (2018-12-13 raštas Nr. (39.1-36)-3-5105) ūkio subjektų priežiūros vykdymo srityje įgyvendinimą parengiant tam reikalingus teisės aktus (Rizikos vertinimo ir valdymo metodiką, Kontrolinių klausimynų rengimo ir priežiūros tvarkos aprašą, Konsultavimo tvarkos aprašą, Poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašą, Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašą), suderinant juos su VASPVT padalinių vadovais, taip teikiant jiems teisines konsultacijas dėl šių teisės aktų taikymo.

4. Vadovaujantis parengtu nacionalinių priemonių, reikalingų įgyvendinti du Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus dėl medicinos priemonių (prietaisų), planu dalyvauti rengiant šiame plane nurodytų Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimų projektus (Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo pakeitimų projektus).

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int