Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų teikimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.4.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti vertinti asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo dokumentus ir teikti siūlymus;
1.6.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7.  gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos  licencijos (toliau – licencija) galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.
3. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusią su licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.
4. Teikia siūlymus dėl sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.
5. Teikia siūlymus dėl sprendimo, priimamo atlikus licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, išnagrinėjus klausimą, susijusį su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos trūkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo.
6. Rengia informuojamųjų dokumentų bei VASPVT direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu sustabdyti išduotos licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą.
7. Tvarko Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG): pildo vertinimo pažymas, formuoja sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.
8. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinio pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.
9. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
10. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
11. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos reglamentavimo, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
12. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.
13. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus ir vyresnįjį patarėją finansams jų nebuvimo darbe dėl atostogų, nedarbingumo ar komandiruotės metu.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

 PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais LICREG duomenų ir licencijavimo dokumentų bylų pagrindu rengti vertinimo pažymas ir siūlymus stabdyti ar panaikinti asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijų galiojimą.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengti įsakymų dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo projektus.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais konsultuoti asmens sveikatos priežiūros specialistus licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo klausimais.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int