Vyresnysis patarėjas finansams

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešÄ…jį administravimą, valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą, mokesčius, darbo santykius ir darbo užmokestį, socialinį draudimą, taip pat VASPVT nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktÅ«rą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultÅ«ros, dokumentų rengimo taisyklių,  dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų rengimo, reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 4 metų finansų valdymo ir apskaitos srityje (vykdant vyriausiojo finansininko funkcijas);
1.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu.
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis, buhalterinės apskaitos programomis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7. Gebėti formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką.
1.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. gebėti analitiškai įvertinti problemas, turimą informaciją, savarankiškai rasti sprendimų bÅ«dus ir rinktis darbo metodus;
1.11. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Padeda VASPVT direktoriui formuoti ir įgyvendinti VASPVT finansų politiką, nustatyti prioritetus, spręsti finansinius klausimus.
3. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant strateginio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT, taip pat VASPVT metinį veiklos planą.
4. Užtikrina finansinių–Å«kinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšÅ³ tinkamą panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka.
5. Rengia VASPVT išlaidų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais pagal VASPVT vykdomas programas.
6. Nustatytais terminais ir tvarka teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) VASPVT apskaitai tvarkyti reikalingus VASPVT apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos Å«kinės operacijos, bei informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, Å«kinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja VASPVT (nurodant ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad VASPVT gali patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą)), kitą VASPVT apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) NBFC prašomą informaciją.
7. Teikia NBFC informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį.
8. Prieš teikiant VASPVT direktoriui pasirašyti, tikrina ir vizuoja pirminius apskaitos dokumentus, žiniarašÄius, pažymas, sąskaitas,  ataskaitas, tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
9. Rengia ir pateikia VASPVT inventorizacijos komisijai reikiamą informaciją metinei inventorizacijai atlikti.
10. Parengia ir teikia reikalingą informaciją ilgalaikio turto, trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo komisijai.
11. Formuoja pagal kompetenciją priskirtas bylas, teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda jas saugoti.
12. Vykdo išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka, remiantis pateiktais dokumentais tiek, kiek šios funkcijos nevykdo NBFC.
13. Dalyvauja sprendžiant VASPVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistemos organizavimo, darbo užmokesčio, priedų, priemokų, vienkartinių išmokų, skyrimo klausimus.
14. Informuoja VASPVT direktorių apie nustatytus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšÅ³ naudojimą ne pagal paskirtį, kitus finansinius pažeidimus ar piktnaudžiavimus), pagal kompetenciją imasi priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtiems darbuotojų veiksmams.
15. Reguliariai informuoja VASPVT direktorių (pateikia analizę) apie programų sąmatų vykdymą.
16. Pagal kompetenciją įgyvendina VASPVT buhalterinės apskaitos politiką.
17. Teikia direktoriui tvirtinti VASPVT pajamų – išlaidų sąmatas.
18. Pagal kompetenciją teikia informaciją ir ataskaitas Europos Sąjungos, tarptautinių projektų vykdymo administratoriams tiek, kiek šios funkcijos nevykdo NBFC.
19. Esant poreikiui, dalyvauja išorės subjektų atliekamuose patikrinimuose, kurie susiję su buhalterinės apskaitos ir finansų kontrole.
20. Pagal kompetenciją teikia duomenis į Veiklos valdymo ir stebėsenos sistemą.
21. Teikia informaciją VÄ® Turto bankui per Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS).
22. Kontroliuoja, ar NBFC dokumentų buhalterinės apskaitos klausimais projektai parengti ir įforminti tinkamai. Esant poreikiui, organizuoja netinkamai parengtų ir įformintų dokumentų projektų grąžinimą NBFC taisyti.
23. Pagal kompetenciją vertina VASPVT teikiamus NBFC dokumentus buhalterinės apskaitos klausimais, koordinuoja jų teikimą NBFC.
24. Pagal kompetenciją rengia atsakymų į gautus raštus projektus, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
25. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
26. Skaičiuoja ir tikslina valstybės rinkliavų dydžius už VASPVT teikiamas paslaugas, derina sumokėtas rinkliavų bendras ketvirtines sumas su Valstybine mokesčių inspekcija (toliau – VMI) bei suveda informaciją apie rinkliavas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir suderina su viešojo sektoriaus subjektais.
27. Tvarko priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus pavedimus, susijusius su vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Parengti 2019 metų valstybės biudžeto programų sąmatas su skaičiavimais ir pateikti SAM iki 2019 metų vasario 1d.

2. Teikti finansinius duomenis į veiklos valdymo ir stebėsenos sistemą, ketvirčiui pasibaigus, iki sekančio mėnesio 25 d. Kas ketvirtį.

3. Pateikti Å«kinę - statistinę informaciją VÄ® Turto bankui per Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS) iki 2019 metų kovo 1 d.

4. Stebėti programų sąmatų vykdymą ir teikti informaciją VASPVT direktoriui. 

5. Teikti siÅ«lymus VASPVT direktoriui dėl lėšÅ³ perskirstymo ir panaudojimo.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int