Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius bei viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros veiklą, šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, taip VASPVT nuostatus, Skyrius nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų viešojo administravimo srityje, susijusioje su sveikatos priežiūra;
1.5. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
1.6. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
1.10. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą (planinę ir neplaninę) teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis asmens sveikatos priežiūros įstaigas licencijų sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją.
4. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai, jų atitiktį galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir rengia patikrinimo pažymas ar patikrinimo ataskaitas.
5. Vertina vietoje teikiamų licencijuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį galiojantiems teisės aktams, surašant tikrinimo aktus, tikrinimo ataskaitas.
6. Konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją.
7. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiūros licencijų galiojimo ar licencijos dalies galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, licencijų sustabdymo galiojimo panaikinimo ir teikia juos  VASPVT direktoriui pasirašyti.
8. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
9. Analizuoja įvykdytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąlygų laikymosi priežiūros rezultatus, juos apibendrina, teikia siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų vertinimo tobulinimo Skyriaus vedėjui.
10. Dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose.
11. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
12. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.
14. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
15. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui pavestomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2020 metus atlikti licencijos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teiktus privalomus dokumentus, teisės aktų nustatytais terminais parenti  dokumentų vertinimo pažymas ir jas suderinti registruojant SPĮLIS, Kontoroje.

2. Per 2020 metus parengti raštus įstaigoms dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos sąlygų laikymosi priežiūros.

3. Per 2020 metus atlikti neplaninius patikrinimus, parengti tikrinimo ataskaitas ir/ar dokumentų vertinimo pažymas.

4. Konsultuoti ASPĮ interesantus įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijų sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int