Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiÅ«rą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros specialistų registravimą, licencijavimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimo principus, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešÄ…jį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT funkcijas, veiklą bei struktÅ«rą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultÅ«ros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo sveikatos priežiūros ir informacinių duomenų bazių tvarkymo srityje patirtį.

1.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;

1.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, informacinėmis duomenų bazėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

1.7. mokėti vertinti sveikatos priežiūros specialistų profesinio pasirengimo dokumentus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo dokumentus;

1.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vertina visus dokumentus, susijusius su numerio asmens sveikatos priežiūros ir kitos sveikatinimo veiklos specialisto spaudui suteikimu, suteikia asmens sveikatos priežiūros ir kitos sveikatinimo veiklos specialisto spaudo numerius, veda suteiktų spaudo numerių apskaitą, teikia informaciją apie tai sveikatos priežiūros įstaigoms (įmonėms) ir sveikatos priežiūros specialistams, rengia numerių suteikimo asmens sveikatos priežiūros ir kitos sveikatinimo veiklos specialistų spaudams pažymas.

3. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto praktikos  ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos (fizinio asmens) licencijos (toliau – licencija) patikslinimu.

4. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusią su licencijos patikslinimu.

5. Teikia siūlymus dėl sprendimo patikslinti licenciją.

6. Tvarko Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG): pildo  vertinimo pažymas, formuoja, derina sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.

7. Teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl sveikatos srities valstybės registrų ir informacinių sistemų.

8. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiÅ«lymus, teikia informaciją.

9. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis sveikatos priežiūros specialistų profesinio pasirengimo klausimais.

10. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų ir kitos sveikatinimo veiklos specialistų registravimu, informacijos apie išduotas licencijas, jų galiojimo bÅ«sena tvarkymu, duomenų apsauga, duomenų apsikeitimu su kitomis informacinėmis sistemomis.

11. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis sveikatos priežiūros specialistų spaudo numerio suteikimo klausimais.

12. Pagal kompetenciją rengia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie suteiktus sveikatos priežiÅ«ros specialistų spaudo numerius, išduotas ir patikslintas licencijas, šių licencijų galiojimo statusą.

13. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose duomenų tvarkymo klausimais.

14. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

15. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, nedarbingumo ar komandiruotės metu.

16. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vertinti paraiškas ir dokumentus sveikatos priežiÅ«ros specialisto spaudo numeriui gauti.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vertinti paraiškas ir dokumentus asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto praktikos ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos (fizinių asmenų) licencijos duomenims patikslinti.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengti įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto praktikos ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos (fizinių asmenų) licencijos išdavimo ar licencijos duomenų patikslinimo, asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto praktikos ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos (fizinių asmenų) licencijos turėtojų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patvirtinimo).

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int