Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiÅ«rą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo sąlygas, asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų profesinį pasirengimą, profesinę kompetenciją, profesinės kvalifikacijos tobulinimą, teises, pareigas, atsakomybę,  valstybės tarnybą, darbo santykius, viešÄ…jį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus bei kitus VASPVT veiklą, funkcijas ir struktÅ«rą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultÅ«ros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje;
1.5. mokėti vertinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo dokumentus ir teikti siūlymus;
1.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
1.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.8. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros teisės aktų projektus;
1.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto praktikos licencijos (toliau – licencija) išdavimu, atsisakymu išduoti licenciją, išduotos licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«ra.
3. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusią su licencijos išdavimu, atsisakymu išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«ra.
4. Teikia siÅ«lymus dėl sprendimo išduoti licenciją,  atsisakyti ją išduoti, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas  laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.
5. Rengia informuojamųjų dokumentų bei VASPVT direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą ir panaikinti licencijos galiojimą, projektus.
6. Tvarko Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG): pildo  vertinimo pažymas, formuoja  sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.; 
7. Tvarko Skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį, susijusią su medicinos normų rengimu ir įteisinimu.
8. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiÅ«lymus, teikia informaciją.
9. Pagal kompetenciją konsultuoja VASPVT valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei klientus norminių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, rengia atsakymų į paklausimus projektus.
10. Rengia informacinių raštų pareiškėjams ar licencijų turėtojams projektus.
11. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimus.
12. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka VASPVT teisės aktų priskirtas funkcijas rengiant ir įteisinant Lietuvos medicinos normas.
13. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
14. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
15. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų profesine kompetencija, kvalifikacijos tobulinimu, praktikos reglamentavimu, licencijavimu,   licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«ra.
16. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.
17. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, nedarbingumo ar komandiruotės metu.
18. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengti įsakymų, kuriais sudaromos darbo grupės 2019 metų Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo plane numatytų Lietuvos medicinos normų projektams parengti, projektus.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vertinti paraiškas ir patvirtinamuosius dokumentus asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų praktikos licencijai gauti.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vykdyti asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų praktikos turėtojų  licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«rą.

4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais konsultuoti  licencijuojamus asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistus.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int