Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugos reguliavimą, viešÄ…jį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos priežiÅ«rą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros specialistų licencijavimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų teikimą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktÅ«rą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultÅ«ros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje;

1.5. mokėti rengti ir vertinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

1.6. mokėti vertinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo dokumentus ir teikti siūlymus;

1.7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;

1.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis ;

1.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto praktikos licencijos (toliau – licencija) galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«ra.

3. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusią su licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«ra.

4. Teikia siÅ«lymus dėl sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas  laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

5. Rengia informuojamųjų dokumentų bei VASPVT direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą ir panaikinti licencijos galiojimą, projektus.

6. Tvarko Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG): pildo  vertinimo pažymas, formuoja  sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.; 

7. Tvarko Skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį, susijusią su asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimu.

8. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiÅ«lymus, teikia informaciją.

9. Pagal kompetenciją konsultuoja VASPVT valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei klientus norminių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, rengia atsakymų į paklausimus projektus.

10. Rengia informacinių raštų pareiškėjams ar licencijų turėtojams projektus.

11. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimus.

12. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalių narių administracijomis, kompetentingomis užsienio valstybių institucijomis, keičiantis informacija asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų esamo profesinio statuso ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

13. Vykdo asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų gerosios praktikos Lietuvoje priežiÅ«rą, sutikrinant informaciją, gaunamą iš Europos Sąjungos šalių narių apie asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų blogąją praktiką, ir teikia išvadas.

14. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.

15. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros reglamentavimu, projektus.

16. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

17. Redaguoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikiamų dokumentų (teisės aktų ir kitų dokumentų, rengiamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vardu) projektus.

18. Pavaduoja Skyriaus vedėją, taip pat kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, nedarbingumo ar komandiruotės metu.

19. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų  praktikos licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«rą.

2. Redaguoti VASPVT Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikiamų dokumentų (teisės aktų ir kitų dokumentų, rengiamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vardu) projektus.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais konsultuoti  licencijuojamus asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistus.

4. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymą, dalyvauti rengiant Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisykles.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int