Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, registrų tvarkymą ir funkcionavimą, registruojamų objektų registravimo tvarką, asmens duomenų apsaugą, asmens duomenų teikimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktÅ«rą reglamentuojančius teisės aktus.

2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultÅ«ros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.

3. Turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį išsilavinimą.

4. Turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų informacinių duomenų bazių tvarkymo srityje.

5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, informacinėmis duomenų bazėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis.

7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją.

8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

9. Formuoja ir tvarko asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo dokumentų bylas (toliau – licencijavimo dokumentų bylos).

10. Tvarko LICREG: įrašo licencijavimo dokumentų duomenis, tikrina LICREG registruojamų duomenų įrašÅ³ atitiktį esamiems registravimo dokumentų bylose ir kt.

11. Teisės aktų nustatytais terminais pagal kompiuterinėse duomenų bazėse esančius duomenis ruošia licencijavimo dokumentų bylas licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«rai.

12. Pagal kompetenciją rengia informacijos, teikiamos fiziniams ir juridiniams asmenims, projektus.

13. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl LICREG funkcionalumo tobulinimo.

14. Ruošia archyvui perduodamas saugoti asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo dokumentų bylas.

15. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRIS) teikia visoms kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos kompetentingoms institucijoms informaciją apie medicinos praktikos, bendrosios slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų galiojimo panaikinimą bei kitą reikalingą su tuo susijusią informaciją.

16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.

17. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

 

Informacija atnaujinta 2018-04-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int