Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vedėja

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugos reguliavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos medicinos priemones reglamentuojančius teisės aktus, laisvo prekių judėjimo principus medicinos priemonių srityje, taip pat Tarnybos nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus Tarnybos veiklą, funkcijas ir struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendravimo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities mechanikos krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų medicinos priemonių reguliavimo srityje;
1.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu. Jeigu įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;
1.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
1.8. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
1.10. žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas;
1.11. mokėti vertinti medicinos priemonių atitikties įvertinimo dokumentus ir teikti išvadas;
1.12. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
1.13. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus;
1.14. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.15. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas.
3. Dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su medicinos priemonių atitikties vertinimu.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja medicinos priemonių rinkos priežiūros darbus ir medicinos priemonių budrą.
5. Organizuoja, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktus medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje, projektus bei kitų teisės aktų, susijusių su medicinos priemonėmis, projektus.
6. Tarnybos direktoriaus pavedimu ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose medicinos priemonių klausimais.
7. Sprendžiant medicinos priemonių rinkos priežiūros problemas, bendradarbiauja su Europos Sąjungos medicinos priemonių įgaliotomis institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis.
8. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybą kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių įstaigose ir organizacijose, Tarnybos posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose.
9. Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
10. Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas medicinos priemonių klausimais pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis.
11. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų medicinos priemonių klausimais, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo posėdžiuose, darbo grupėse, komitetuose ir pasitarimuose.
12. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms, susijusioms su medicinos priemonėmis, Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos.
13. Nuolatos konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais.
14. Rengia ataskaitas, pranešimus iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus visuomenei.
15. Pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje.
16. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Tarnyba, bei Tarnybos metinį veiklos planą.
17. Dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus, konferencijas medicinos priemonių klausimais.
18. Paveda Skyriaus specialistams atlikti užduotis ir tikrina, kaip jos atliekamos. Užtikrina efektyvų Skyriaus darbą ir Tarnybos direktoriaus pavestų darbų ir pavedimų vykdymą.
19. Pagal kompetenciją konsultuoja valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, bei klientus medicinos priemonių saugos ir atitikties galiojantiems reikalavimams klausimais.
20. Pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims.
21. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
22. Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su nustatytais Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vadovaujantis parengtu nacionalinių priemonių, reikalingų įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, planu parengti šiame plane nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimų projektus.

2. Organizuoti ir kontroliuoti planinius medicinos priemonių (prietaisų) rinkos subjektų tikrinimus pagal patvirtintą Akreditavimo tarnybos 2020 metų planą.

3. Atsižvelgiant į pasikeitimus, susijusius su  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745, organizuoti Lietuvos medicinos priemonių rinkos subjektų (gamintojų, importuotojų, platintojų, naudotojų)  informavimą dėl teisės aktų reikalavimų pasikeitimo.

4. Atsižvelgiant  į pasikeitimus, susijusius su  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745, organizuoti ir kontroliuoti Akrediatvimo tarnybos internetinėje svetainėje teikiamos informacijos atnaujinimą.

5. Parengti rizikos vertinimo ir valdymo metodikos (sistemos) dalį, skirtą ūkio subjektų rizikos vertinimo kriterijams skaičiuoti, susijusią su medicinos priemonių (prietaisų) rinkos subjektais.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int