Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugos reguliavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos medicinos priemones reglamentuojančius teisės aktus, laisvo prekių judėjimo principus medicinos priemonių srityje, taip pat taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas ir struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2.  žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendravimo principus;
1.3.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (fizinių arba technologijos mokslų studijų srities);
1.4.  turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų medicinos priemonių reguliavimo srityje;
1.5.  mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių pažengusiojo vartotojo (B2) lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.6.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;
1.7.  būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
1.8.  būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
1.10. žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas;
1.11. mokėti vertinti medicinos priemonių atitikties įvertinimo dokumentus ir teikti išvadas;
1.12. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
1.13. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus;
1.14. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.15. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktus medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje, projektus bei kitų teisės aktų, susijusių su medicinos priemonėmis, projektus.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka tikrina gamybos, platinimo, naudojimo vietose esančias medicinos priemones, atlieka tikrinimus Lietuvos muitinės postuose, rengia tikrinimo aktus, tikrinimo pažymas, rengia išvadas dėl atliktų tikrinimų rezultatų.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoja medicinos priemonių gamintojus, įgaliotuosius atstovus, notifikuotąsias įstaigas, Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotąsias institucijas, medicinos priemonių platintojus ir naudotojus apie tikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
5.  Teisės aktų nustatyta tvarka imasi visų reikalingų priemonių apriboti, uždrausti arba pašalinti nesaugias medicinos priemones iš Lietuvos Respublikos rinkos.
6. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
7.  Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir vertina asmenų pateiktus pranešimus apie nesaugias medicinos priemones, kaupia, tikrina pateiktus faktus (renka informaciją, atlieka medicinos priemonių rinkos tikrinimus, teikia medicinos priemones bandymų laboratorijoms), rengia išvadas.
8. Vertina ir paskiria bandymų laboratorijas, sertifikacijos ir kontrolės įstaigas, pageidaujančias būti notifikuotosiomis įstaigomis medicinos priemonių atitikties įvertinimo srityje, išplečia ir atnaujina medicinos priemonių notifikuotųjų įstaigų vykdomos veiklos aprėptį, atlieką šių įstaigų priežiūrą, sustabdo ir atšaukia šioms įstaigoms suteiktus įgaliojimus.
9.  Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestus registrus ir informacines bazes.
10.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka rengia Lietuvos standartizacijos departamentui informaciją apie medicinos priemonių techninius reglamentus.
11.  Tvarko Skyriui VASPVT direktoriaus įsakymu priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.
12.  Sprendžiant medicinos priemonių rinkos priežiūros problemas, bendradarbiauja su Europos Sąjungos medicinos priemonių įgaliotomis institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis.
13.  Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su medicinos priemonėmis, pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis.
14.  Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų medicinos priemonių klausimais, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo posėdžiuose, darbo grupėse, komitetuose ir kituose pasitarimuose.
15.  Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms, susijusioms su medicinos priemonėmis, Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos.
16.  Nuolatos konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais.
17.  Rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus visuomenei.
18.  VASPVT direktoriaus pavedimu ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose.
19.  Pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims medicinos priemonių saugos ir atitikties galiojantiems reikalavimams klausimais.
20.  Dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus, konferencijas medicinos priemonių klausimais.
21.  Pavaduoja Skyriaus vedėją ir, esant poreikiui, kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
22. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su nustatytais Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekiant tinkamai pasirengti naujų medicinos priemonių (prietaisų) reglamentų įgyvendinimui, vadovaujantis parengtu nacionalinių priemonių, reikalingų įgyvendinti du Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus dėl medicinos priemonių (prietaisų), planu dalyvauti rengiant šiame plane nurodytų Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimų projektus.

2. Siekiant įgyvendinti du Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus dėl medicinos priemonių (prietaisų) parengti VASPVT atliekamų patikrinimų taisyklių pakeitimo projektą.

3. Siekiant įgyvendinti du Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus dėl medicinos priemonių (prietaisų) parengti VASPVT atliekamų patikrinimų taisyklių pakeitimo keitimo projektą parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-18 ,,Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

4. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateiktą pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo VASPVT 2017 metais įvertinimą pateikti siūlymus rizikos vertinimo ir valdymo metodikai (sistemai), skirtai ūkio subjektų rizikos vertinimo kriterijams skaičiuoti, susijusią su medicinos priemonių (prietaisų) rinkos subjektais.

5. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateiktą pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo VASPVT 2017 metais įvertinimą pateikti siūlymus dėl VASPVT interneto svetainėje skelbiamos informacijos turinio.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int