Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugos reguliavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos medicinos priemones reglamentuojančius teisės aktus, laisvo prekių judėjimo principus medicinos priemonių srityje, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus  VASPVT veiklą, funkcijas ir struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendravimo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų medicinos priemonių srityje;
1.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,  MS Outlook, interneto naršyklėmis;
1.7. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.8. žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas;
1.9. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
1.10. mokėti vertinti medicinos priemonių atitikties įvertinimo dokumentus ir teikti išvadas;
1.11. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;
1.12. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.13. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktus medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje, projektus bei kitų teisės aktų, susijusių su medicinos priemonėmis, projektus.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja teikiamas Lietuvos rinkai medicinos priemones.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją EUDAMED – Europos Sąjungos medicinos priemonių duomenų bazei.
5. Dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento Standartizacijos technikos komitetų veikloje, susijusioje su medicinos priemonių standartais.
6. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina asmenų prašymus išduoti laisvos prekybos pažymėjimus, išduoda laisvos prekybos pažymėjimus medicinos priemonių gamintojams, procedūrinius rinkinius ir (arba) sistemas surenkantiems ir (arba) sterilizuojantiems asmenims, turintiems buveinę Lietuvos Respublikoje.
7. Teisės aktų nustatyta tvarka tikrina gamybos, platinimo, naudojimo vietose esančias medicinos priemones, atlieka tikrinimus Lietuvos muitinės postuose, rengia tikrinimo aktus, tikrinimo pažymas.
8. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoja medicinos priemonių gamintojus, įgaliotuosius atstovus, notifikuotąsias įstaigas, Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotąsias institucijas, medicinos priemonių platintojus ir naudotojus apie tikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
9. Teisės aktų nustatyta tvarka imasi visų reikalingų priemonių apriboti, uždrausti arba pašalinti nesaugias medicinos priemones iš Lietuvos Respublikos rinkos.
10. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
11. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina asmenų, norinčių atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą, paraiškas, išduoda pažymėjimus.
12. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestus registrus ir informacines bazes.
13. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims medicinos priemonių saugos ir atitikties galiojantiems reikalavimams klausimais.
14. Sprendžiant medicinos priemonių rinkos priežiūros, teikimo į rinką, naudojimo problemas, bendradarbiauja su Europos Sąjungos medicinos priemonių įgaliotomis institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis.
15. Tarnybos direktoriaus pavedimu ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose medicinos priemonių klausimais.
16. Dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus, konferencijas medicinos priemonių klausimais.
17. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
18. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su nustatytais Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių parengti Akrediatvimo tarnybos direktoriaus 2003-12-23 įsakymo Nr. T1-159 „Dėl teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ keitimo projektą.

2. Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių parengti Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. T1-97 „Dėl Laisvos prekybos pažymėjimų išdavimo medicinos priemonėms (prietaisams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ keitimo projektą.

3. Atsižvelgiant į pasikeitimus, susijusius su  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745, informuoti Lietuvos medicinos priemonių rinkos subjektus dėl teisės aktų reikalavimų pasikeitimo.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int