Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu, sąrašas

 

I. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (Tekstas svarbus EEE)(OL L: 2005-09-30 Nr. 255-22)

 

2. 2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 279/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II priedas (Tekstas svarbus EEE )(OL L: 2009-04-07 Nr. 93)

 

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

 

2. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr. 68-2365);

 

3. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801);

 

4. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas (Žin., 2008., Nr. 47-1747).

 

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 1069 "Dėl trečiųjų šalių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo" (Žin., 2011, Nr. 115-5403);

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 "Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2008, Nr. 75-2959);

 

3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463);

 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 690Dėl Gydytojųmedicinos praktikos licencijųregistro reorganizavimo įSveikatos priežiūros ir farmacijos specialistųpraktikos licencijųregistrųir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistųpraktikos licencijųregistro nuostatųpatvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 79-2858; 2011, Nr. 105-4927).

 

 

IV. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymas Nr.192 ,,Dėl Užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo”  (Žin., 2001, Nr. 29-951);

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymas Nr.58 ,,Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos” (Žin., 2002, Nr. 12 - 430);

 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 150 ,,Dėl užsienyje įgytos sveikatos priežiūros specialistų su aukštuoju neuniversitetiniu ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (išskyrus akušerių ir slaugytojų) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 35 - 1328);

 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr.132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" (Žin., 2002, Nr. 31-1180);

 

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-1 ,,Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 22-931; 2006, Nr. 87-3434);

 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-396 ,,Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 90-3316);

 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-448 "Dėl Informavimo apie laikinų medicinos praktikos paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo"  (Žin., 2004, Nr. 98-3673);

 

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-469 ,,Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 105-3906);

 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 “Dėl Medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojas, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo"  (Žin., 2004, Nr. 149-5426);

 

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1003 ,,Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, tvarkos aptašo patvirtinimo“;

 

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-27 „Dėl Masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.11-452);

 

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-839 „Dėl Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“(Žin., 2011, Nr. 112-5279);

 

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1037 "Dėl specializuotos slaugos sričių sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 152-6842);

 

14.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1038 "Dėl profesinių kvalifikacijų, įgytų iki slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai,  patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 152-6843);

 

15.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1088 "Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo";

 

16.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1089 "Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

 

17.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-720 "Dėl ligų, trukdančių asmenims teikti slaugos ir akušerijos paslaugas, sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 99-5157)

 

18.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-645 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 81-3981);

 

19.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-399 „Dėl Akušerių darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 55-2750);

 

20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-400 „Dėl Slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 55-2751);

 

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3375);

 

22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-1022 „Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Paraiškos dėl gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 133- 6815); 

 

23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-1134 „Dėl Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Paraiškos dėl Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 148- 7616);

 

24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-766 ,,Dėl išplėstinės slaugos praktikos gairių patvirtinimo“;

 

25. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 4-486 ,,Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“;

 

26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-43 ,,Dėl Gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gydytojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti medicinos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-42 ,,Dėl Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal akušerio profesiją ar laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-40 ,,Dėl Gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gydytojo odontologo profesiją ar laikinai ir kartais teikti odontologijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 634 ,,Dėl Medicinos normų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 61 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo“.

 

31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1427 ,,Dėl Kitos sveikatinimo veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ (įsigalioja 2017-05-01).

 

32. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-1368 ,,Dėl Juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisęs teikti lytinių ląstelių banko paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant lytinių ląstelių banko paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“.

 

33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1426 ,,Dėl Juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisęs teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant pagalbinio apvaisinimo paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“.

 

Asmens sveikatos priežiūros specialistų Medicinos normos

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 217 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4686);

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-165 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 43:1997 "Gydytojas stomatologas asistentas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 38-945);

 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V-269 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 41:1997 "Gydytojas stomatologas periodontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 44-1101);

 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. V-397 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 47:1997 "Gydytojas stomatologas ortodontas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 73-1880);

 

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-677 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 50:1997 "Gydytojas nefrologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 116-2976);

 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-681 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 58:1997 "Klinikinės fiziologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“(Žin., 1997, Nr. 116-2978);

 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 349 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 61 : 1998 “Gydytojas vaikų chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo „ (Žin., 1998, Nr. 59-1686);

 

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-511 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 62 : 1998 “Gydytojas vaikų pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 81-2289);

 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-650 „DėlLietuvos medicinos normos MN 57:2011 "Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4015);

 

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:2011 "Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 79-3882);

 

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 69:1999 “Klinikos laborantas. Pareigos, teisės ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 5-123);

 

12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-761 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 65:2016 ,,Gydytojas Gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

 

13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 96 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 23-669);

 

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 "Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 11-261);

 

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 58 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 79:2000 "Gydytojas neurochirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė'' patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 12-317);

 

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 36-1009);

 

17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-270 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 84:2000 "Gydytojas radiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 44-1274);

 

18.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-479 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 77:2000 "Gydytojas ftiziatras. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė'' patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 76-2320);

 

19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-545 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 78:2000 "Gydytojas endoskopuotojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 87-2682);

 

20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-628 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 93:2001 „Operacinės slaugytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 104-3721);

 

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-629 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 91:2001 „Vaikų slaugytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 105-3769);

 

22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-220 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 56:2003 „Gydytojas genetikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 43-1983);

 

23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-146 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 54: 2004 "Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 49-1617);

 

24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 72-3490);

 

25.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-676"Dėl Lietuvos medicinos normos MN 29:2004 "Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 145-5287);

 

26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-778 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 117:2004 "Infekcinių ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 167-6149);

 

27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-838 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 86:2004 "Abdominalinės chirurgijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6466);

 

28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-1067 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 59:2016 "Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

 

29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-184 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 124:2016 ,,Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo; 

 

30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 123:2004 "Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6820);

 

31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-936 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 125:2004 "Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6821);

 

32. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-948 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 51:2004 "Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-34);

 

33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-162 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 136:2005 "Logopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 34-1107);

 

34. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-279 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2005 "Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2037);

 

35. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-457 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 46:2005 "Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 73-2660);

 

36. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos13 d. įsakymas Nr. V-577 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2005 "Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3384);

 

38. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-1252 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

 

39. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-860 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 113:2005 "Gydytojas vaikų kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 135-4866);

 

40. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-915 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2005 "Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 142-5147);

 

41. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 "Gydytojas oftalmologas. Teisės, Pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 146-5335);

 

42. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-970 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 "Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 1-9);

 

43. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-975 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 55:2005 "Gydytojas kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 151-5565);

 

44. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-62);

 

45. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-130 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 89:2006 "Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 24-818);

 

46. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. V-245 Dėl Lietuvos

medicinos normos MN 40:2006 "Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 40-1446);

 

47. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-93 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 31:2017 ,,Gydytojas dietologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

 

48. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-411 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 111:2006 "Gydytojas vaikų hematologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2219);

 

49. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-730 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2006 "Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3746);

 

50. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-734 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 71:2006 "Gydytojas geriatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3748);

 

51. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-819 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 88:2006 "Gydytojas vaikų endokrinologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 124-4706);

 

52. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 16 d. Įsakymas Nr. V-268 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 99:2007 "Gydytojas onkologas radioterapeutas. Pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 46-1760);

 

53 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-516. Dėl Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 "Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 71-2808);

 

54. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-632 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 "Gydytojas patologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3493);

 

55. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-710 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2007 "Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3802);

 

56. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-712 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 121:2007 "Gydytojas onkologas chemoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 96-3894);

 

57. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-748 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 72:2007 "Gydytojas reumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 100-4093);

 

58. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-835 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 24:2007 "Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 109-4469);

 

59. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-876 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 140:2007 "Gydytojas urologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 114-4653);

 

60. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-168 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 70:2008 "Laboratorinės medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1248);

 

61. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-169 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2008 "Medicinos biologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1249);

 

62. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-170 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 "Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. Nr. 35-1250);

 

63. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1237 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 112:2008 "Gydytojas neonatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-74);

 

64. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-269 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 45:2009 "Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 46-1857);

 

65. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-708 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 49:2009 "Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 107-4491);

 

66. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1054 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2009 "Gydytojas anesteziologas-reanimatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6996);

 

67. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-463 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 48:2010 "Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 64-3182);

 

68. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-663 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 139:2010 "Gydytojas kraujagyslių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 92-4880);

 

69. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-968 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 151:2010 "Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 138-7079)

 

70. Lietuvos medicinos norma MN 150-2012 ,,Gydytojas širdies chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1067 (Žin., 2012, Nr. 139-7135)

 

71. Lietuvos medicinos norma MN 147-2012 ,,Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1080 (Žin., 2012, Nr. 141-7289);

 

72.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-340 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 ,,Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

 

73.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-214 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 122:2015 ,,Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

 

74.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-683 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 118:2015 ,,Klinikinės toksikologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

 

75.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-825 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 32:2015 “Dietistas. Pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“;

 

76    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-1274 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 155:2015 „Gydytojas vaikų gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

 

77. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-63 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 154:2016 "Gydytojas krūtinės chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo";

 

78. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-1031 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 159:2016 ,,Skubiosios medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

 

 

V. VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

 

1.  Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. T1-7 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų ir jų dublikatų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

2. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 58-2816; 2012, Nr. 12-549).

 

Informacija atnaujinta 2017-02-23

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int