Finansų skyriaus nuostatai

 

 

                                                 PATVIRTINTA 

                                                 Valstybinės akreditavimo sveikatos

                                                 priežiūros veiklai tarnybos prie

                                                 Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

                                                 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu

                                                 Nr. T1-1879

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansų skyrius (toliau – skyrius) yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

2. Skyrių sudaro: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

3. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), į darbą priimami konkurso būdu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. vykdyti finansų kontrolę, kad Tarnybos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;

5.2. organizuoti ir tvarkyti Tarnybos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Finansų ministerijos metodines rekomendacijas;        

5.3. gautus valstybės biudžeto asignavimus, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, Europos Komisijos kofinansuojamų projektų lėšas ir kitas Tarnybos disponuojamas lėšas naudoti racionaliai ir taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

5.4. užtikrinti teisingą ekonominių rodiklių planavimą ir jų vykdymą, sudaryti valstybės biudžeto sąmatų projektus, patvirtintų programų sąmatų vykdymo kontrolę bei ekonominių skaičiavimų ir rodiklių analizę;

5.5. pagal kompetenciją rengti Tarnybos metinio veiklos plano projektą.

6. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo Tarnybos disponuojamų lėšų pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, užtikrina, kad laiku būtų išmokėtas darbuotojams apskaičiuotas atlyginimas, laiku atsiskaityta su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigomis, taip pat su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

6.2. vykdo buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

6.3. vykdo išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka remiantis pateiktais dokumentais;

6.4. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, esant poreikiui – apskaitos dokumentus ir registrus Tarnybos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

6.5. apskaito ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei materialines atsargas ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentų operacijas, susijusias su lėšų panaudojimu;

6.6. tikrina ilgalaikio materialaus turto, perduoto pagal pasaugos sutartis, inventorizavimo, apskaitos duomenų teisingumą, kontroliuoja ilgalaikio turto, perduoto pagal pasaugos sutartis, nurašymą, apskaičiuoja Tarnybos ilgalaikio turto nusidėvėjimą;

6.7. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis, sudaro ir teikia atitinkamas ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, Valstybės turto fondui ir kitoms institucijoms;

6.8. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų Tarnybos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;

6.9. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais.

6.10. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

6.11. pagal kompetenciją vykdo Tarnybos darbuotojų tarnybinių komandiruočių apskaitą;

6.12. vykdo Europos Sąjungos ir tarptautinių projektų ir struktūrinių paramos fondų apskaitą;

6.13. atlieka Tarnybos veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimą;

6.14. dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos strateginį veiklos planą, rengia Tarnybos metinį veiklos planą;

6.15. atlieka darbo užmokesčio analizę ir pareigybių ekonominį pagrindimą bei Tarnybos metinių veiklos planų vykdymui reikalingų materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skaičiavimus;

6.16. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, įskaitant viešųjų pirkimų planavimą ir ataskaitų teikimą;

6.17. tvarko skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

6.18. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos direktoriaus įsakymais paskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

7. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, reikalingą skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti;

7.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Tarnybos transportu, darbui būtina informacija, susipažinti ir gauti reikalingų Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų Tarnybos dokumentų nuorašus, esančius Tarnyboje;

7.3. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

7.4. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

8. Skyriaus darbuotojai privalo:

8.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

8.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetenciją;

8.3. Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Sveikatos apsaugos ministerijai pagal kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

8.4. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas užduotis.

 V SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

9. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________

Informacija atnaujinta 2016-11-23

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int