Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai

 

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. T1-1566


VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius (toliau – skyrius) yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
2. Skyrių sudaro: skyriaus vedėjas, skyriaus vyriausieji specialistai ir Bendrųjų reikalų poskyris.
3. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai) į darbą priimami Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.
5.  Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
5.1. personalas – Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;
5.2. žmogiškieji ištekliai – personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Tarnybos veiklai užtikrinti, visuma;
5.3. įstaigos organizacinė kultūra – įstaigos vertybės ir tradicijos.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus uždaviniai yra užtikrinti:
6.1. Tarnybos funkcijų vykdymą nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, operatyviai sprendžiant Tarnybai kylančias teisines problemas;
6.2. priimamų sprendimų teisėtumo ir teisinio pagrįstumo, jų įforminimo kontrolę;
6.3. tinkamą Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų norminių dokumentų projektų rengimą, Europos Sąjungos teisės aktų harmonizavimo su nacionaliniais teisės aktais priežiūrą ir kontrolę, darbuotojų konsultavimą teisiniais klausimais;
6.4. korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą;
6.5. pagalbą Tarnybos direktoriui formuojant personalo valdymo politiką;
6.6. pagalbą Tarnybos direktoriui valdant personalą;
6.7. žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimą ir dalyvavimą formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą;
6.8. pastatų, teritorijos inžinerinių komunikacijų, transporto priemonių tinkamą eksploatavimą, priežiūrą bei gedimų šalinimą, taip pat apsaugą ir švarą;
6.9. Tarnybos ir jos darbuotojų darbo vietų aprūpinimą darbo priemonėmis bei kitomis jų veiklai reikalingomis priemonėmis ir medžiagomis.
7. Įgyvendindamas pavestus uždavinius skyrius vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir/ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų ir norminių dokumentų projektus;
7.2. vertina, ar Tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nustatyta tvarka juos vizuoja;
7.3. teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus Tarnybos direktoriui ir pavaduotojams, skyrių vedėjams ir kitiems darbuotojams teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo klausimais;
7.4. vertina sutartis, esant poreikiui jas rengia ir vykdo Tarnybos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
7.5. direktoriaus pavedimu (ar pagal kompetenciją) atstovauja Tarnybai teismuose ir kitose institucijose bei įstaigose;
7.6. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
7.7. nuolat seka teisės aktų kaitą priskirtoje srityje, operatyviai informuoja Tarnybos direktorių ir pavaduotojus, skyrių vedėjus ir kitus darbuotojus apie aktualius teisės aktų pakeitimus;
7.8. vykdo Tarnybos atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, teikia teisines konsultacijas šiais klausimais;
7.9. pagal kompetenciją organizuoja korupcijos prevencijos programų, jų įgyvendinimo priemonių parengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime;
7.10. atsižvelgiant į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
7.11. kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais atlieka Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl Tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
7.12. atlieka personalo sudėties analizę;
7.13. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
7.14. padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
7.15. padeda Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
7.16. padeda Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
7.17. padeda Tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
7.18. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo ir planavimo klausimais;
7.19. pagal kompetenciją kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
7.20. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Tarnybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
7.21. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.22. padeda Tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
7.23. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo ir planavimo klausimais;
7.24. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų tvarkymą, funkcijas;
7.25. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
7.26. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
7.27. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
7.28. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo ir planavimo klausimais pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą;
7.29. pagal kompetenciją padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
7.30. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
7.31. užtikrina racionalų elektros, vandens, šilumos, ryšio priemonių naudojimą;
7.32. likviduoja inžinerinėse komunikacijose, energetinėse sistemose įvykusias avarijas bei įrangos (aparatūros) gedimus ir jų padarinius;
7.33. Tarnybos direktoriaus pavedimu organizuoja patalpų einamąjį remontą;
7.34. aprūpina Tarnybos darbuotojus būtinomis darbo priemonėmis;
7.35. užtikrina racionalią autotransporto priemonių eksploataciją ir priežiūrą;
7.36. užtikrina Tarnybos patalpų apsaugą;
7.37. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą materialinių vertybių eksploataciją, apskaitą ir  apsaugą;
7.38. užtikrina švarą, tvarką Tarnybos patalpose bei teritorijoje;
7.39. užtikrina Tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
7.40. dalyvauja rengiant Tarnybos metinį veiklos planą;
7.41. tvarko skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;
7.42. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
            8.1. gauti informaciją iš Tarnybos direktoriaus, kitų Tarnybos darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pagal skyriaus kompetenciją;
            8.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Tarnybos transportu, darbui būtina informacija;
            8.3 susipažinti ir gauti Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų Tarnybos dokumentų nuorašus, esančius Tarnyboje pagal skyriaus kompetenciją;
            8.4. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje;
            8.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

9. Skyriaus darbuotojai privalo:
9.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;
9.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetenciją;
9.3. Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus, atstovauti Sveikatos apsaugos ministerijai pagal kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;
9.4. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas užduotis.

V SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

10. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


________________________

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int