Kanceliarijos nuostatai

 

PATVIRTINTA
Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2014 m. spalio 24 d. ─»sakymu Nr. T1-1566


VALSTYBIN─ľS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KANCELIARIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Kanceliarija yra Tarnybos skyrius (toliau – Kanceliarija), tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo srit─».
2. Kanceliarijos valstyb─Śs tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai): Kanceliarijos skyriaus ved─Śjas, skyriaus vyriausieji ir vyresnieji specialistai.
3. Kanceliarijos darbuotojai ─» darb─ů priimami Lietuvos Respublikos valstyb─Śs tarnybos ─»statymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kit┼│ teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka.
4. Kanceliarija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ─»statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimais, sveikatos apsaugos ministro ─»sakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teis─Śs aktais, Tarnybos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

II SKYRIUS
KANCELIARIJOS U┼ŻDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Kanceliarijos u┼żdaviniai yra:
5.1. organizuoti Tarnybos dokument┼│ apskait─ů pagal teis─Śs akt┼│ reikalavimus;
5.2. kontroliuoti privalomojo vykdymo dokument┼│ ir kit┼│ u┼żduo─Źi┼│ vykdym─ů;
5.3. u┼żtikrinti archyvini┼│ dokument┼│ saugojim─ů, apskait─ů ir naudojim─ů;
5.4. administruoti kompiuterin─Ö dokument┼│ valdymo sistem─ů;
5.5. u┼żtikrinti tinkam─ů pilie─Źi┼│ pri─Śmim─ů ir aptarnavim─ů Tarnyboje.
6. Kanceliarijos vykdomos funkcijos pavestiems u┼żdaviniams ─»gyvendinti:
6.1. per┼żi┼źr─Śti gaut─ů Tarnybos korespondencij─ů, registruoti j─ů, skenuoti ir atiduoti pagal paskirt─» vykdytojams Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka;
6.2. vykdyti Tarnybos gaunamos ir siun─Źiamos dokumentacijos registracij─ů, pateikim─ů, vykdymo kontrol─Ö, dokument┼│ archyvo tvarkym─ů;
6.3. vykdyti nauj┼│ kompiuterin─Śs dokument┼│ valdymo sistemos naudotoj┼│ registracij─ů, suteikti teises, privilegijas, privilegij┼│ paveld─Śjim─ů naudotoj┼│ pavadavimo metu;
6.4. pagal atskir─ů Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo paklausim─ů rengti kontroliuojam┼│ bei v─Śluojam┼│ pavedim┼│ s─ůrašus, v─Śluojam┼│ pavedim┼│ suvestines;
6.5. tvarkyti siun─Źiam─ů Tarnybos korespondencij─ů: registruoti, r┼źšiuoti ir išsi┼│sti adresatams;
6.6. priimti ir si┼│sti faksogramas;
6.7. tvarkyti Tarnybos rengiamus norminius teis─Śs aktus, atiduoti juos spausdinti ─» „Valstyb─Śs ┼żinias“ ar j┼│ pried─ů „Informaciniai pranešimai“ ir perduoti skelbti interneto svetain─Śje;
6.8. rengti Tarnybos titulinius blankus;
6.9. registruoti Tarnybos direktoriaus ─»sakymus, formuoti j┼│ bylas;
6.10. registruoti sutartis ir formuoti j┼│ bylas;
6.11. konsultuoti Tarnybos direktori┼│ ir pavaduotojus bei strukt┼źrinius padalinius dokument┼│ rengimo ir apskaitos klausimais;
6.12. rengti be lydraš─Źio Tarnyboje gaut┼│ dokument┼│ s─ůrašus;
6.13. priimti iš Tarnybos skyri┼│ ─» archyv─ů nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus;
6.14. sudaryti nuolatinio ir ilgo saugojimo dokument┼│ apyrašus, pateikti juos derinti Valstyb─Śs naujajam archyvui;
6.15. nustatyta tvarka išduoti iš archyvo dokumentus laikinai naudotis;
6.16. organizuoti Tarnybos interesant┼│ pri─Śmim─ů, registruoti gyventoj┼│ prašymus ir skundus;
6.17. kartu su kitais Tarnybos strukt┼źriniais padaliniais atlikti Tarnybos strukt┼źrini┼│ padalini┼│ funkcij┼│ ir (ar) Tarnybos pareigybi┼│ analiz─Ö ir pagal savo kompetencij─ů teikti Tarnybos direktoriui si┼źlymus d─Śl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsi┼żvelgiant ─» teis─Śs aktuose ─»staigai nustatytus u┼żdavinius;
6.18. pagal kompetencij─ů dalyvauti rengiant Tarnybos vidaus tvark─ů reguliuojan─Źi┼│ teis─Śs akt┼│ ir strukt┼źrini┼│ padalini┼│ veikl─ů reguliuojan─Źi┼│ teis─Śs akt┼│ projektus;
6.19. pagal kompetencij─ů kartu su kitais Tarnybos strukt┼źriniais padaliniais kontroliuoti vidaus tvarkos taisykli┼│ laikym─ůsi, teikti Tarnybos direktoriui si┼źlymus d─Śl darbo drausm─Śs, darbo ir tarnybos s─ůlyg┼│ ─»staigoje gerinimo;
6.20. vykdyti informacijos apie sumok─Śtus valstyb─Śs rinkliavos  mokes─Źius iš Valstybin─Śs mokes─Źi┼│ inspekcijos duomen┼│ baz─Śs perk─Ślimo funkcijas;
6.21. dalyvauti darbo grupi┼│ ir komisij┼│ veikloje, pasitarimuose planavimo klausimais;
6.22. tvarkyti Kanceliarijai priskirt─ů Tarnybos interneto svetain─Śs dal─»;
6.23. pagal kompetencij─ů vykdyti kitas teis─Śs akt┼│ nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS
KANCELIARIJOS DARBUOTOJ┼▓ TEIS─ľS

7. Kanceliarijos darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teis─Ö:
7.1. gauti informacij─ů iš Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kit┼│ Tarnybos darbuotoj┼│ bei valstyb─Śs ir savivaldybi┼│ institucij┼│ ar ─»staig┼│ pagal Kanceliarijos kompetencij─ů;
7.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryši┼│ technika, kanceliarin─Śmis prek─Śmis, Tarnybos transportu, darbui b┼źtina informacija;
7.3. susipa┼żinti ir gauti Tarnybos direktoriaus ─»sakym┼│ bei kit┼│ Tarnybos dokument┼│ nuorašus, esan─Źius Tarnyboje pagal Kanceliarijos kompetencij─ů;
7.4. dalyvauti Tarnybos sudaromose darbo ir kitose grup─Śse ar komisijose;
7.5. nuolat tobulinti savo kvalifikacij─ů Lietuvoje;
7.6. kontroliuoti dokument┼│ u┼żduo─Źi┼│ vykdymo terminus ir apie tai informuoti Tarnybos direktori┼│ ir pavaduotojus;
7.7. nepriimti ─» archyv─ů netvarkingai suformuot┼│ byl┼│;
7.8. nepriimti si┼│sti netvarkingai parengt┼│, netinkamai ─»formint┼│ dokument┼│;
7.9. tur─Śti kit┼│ teisi┼│, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos ─»statymams ir kitiems teis─Śs aktams.

IV SKYRIUS
KANCELIARIJOS DARBUOTOJ┼▓ PAREIGOS

8. Kanceliarijos darbuotojai privalo:
8.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos ─»statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro ─»sakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teis─Śs aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisykl─Śmis, Tarnybos direktoriaus ─»sakymais, šiais nuostatais bei savo pareigybi┼│ aprašymais;
8.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetencij─ů;
8.3.  Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus, atstovauti Sveikatos apsaugos ministerijai pagal kompetencij─ů Lietuvoje ir u┼żsienyje;
8.4.  laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas u┼żduotis.

V SKYRIUS
KANCELIARIJOS DARBUOTOJ┼▓ ATSAKOMYB─ľ

9. Kanceliarijos darbuotojai u┼ż pavest┼│ pareig┼│ bei funkcij┼│ nevykdym─ů ar netinkam─ů j┼│ vykdym─ů, atsako Lietuvos Respublikos ─»statym┼│ bei kit┼│ teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka.


________________________

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBIN─ľ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavi─Źiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biud┼żetin─Ś ─»staiga,
Juridini┼│ asmen┼│ registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Piet┼│ pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int