Informacinių technologijų skyriaus nuostatai

 

 

                                                       PATVIRTINTA

                                                       Valstybinės akreditavimo sveikatos

                                                       priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos

                                                       apsaugos ministerijos direktoriaus

                                                       2016 m. lapkričio 17 d.

                                                       įsakymu Nr. T1-1880

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacinių technologijų skyrius (toliau – skyrius) yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

2. Skyriaus valstybės tarnautojai (toliau – darbuotojai): skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

3. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami konkurso būdu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

5. Skyrius rengia planus savo veiklai planuoti ir vykdyti bei ataskaitas Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Tarnyboje.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus uždaviniai:

6.1. vykdyti Tarnybos politiką informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT), elektroninės sveikatos plėtros srityje, šiais klausimais bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerija, rengti susijusius teisės aktų projektus, juos vertinti;

6.2. palaikyti glaudžius ryšius su visuomene, rengti jai informaciją apie Tarnybos veiklą, jos tikslus ir rezultatus, bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis, organizuoti Tarnybos pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius.

7. Įgyvendindamas pavestus uždavinius skyrius vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir vertina teisės aktų projektus elektroninės sveikatos plėtros, informacinės visuomenės, IRT klausimais;

7.2. organizuoja Tarnybos IRT plėtrą, valdymą bei vykdo jos priežiūrą;

7.3. dalyvauja elektroninės sveikatos ir IRT plėtros sveikatos apsaugos srityje projektuose: priemonių ir kitų dokumentų rengime, kurie yra susiję su informacinių sistemų, duomenų bazių kūrimu, eksploatavimu bei priežiūra;

7.4. prižiūri kompiuterinę, biuro, ryšio techniką, kompiuterinius tinklus, programinę įrangą;

7.5. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus dėl informacinės visuomenės, elektroninės sveikatos, IRT plėtros, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo;

7.6. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl IRT naudojimo ir tobulinimo;

7.7. prižiūri Tarnybos interneto svetainę, užtikrina jos pilną funkcionavimą, pagal kompetenciją rengia Tarnybos interneto svetainės medžiagą;

7.8. įgyvendina visuomenės informavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus Tarnybos veiklos srityje koordinuoja Tarnybos ryšius su užsienio institucijomis;

7.9. organizuoja Tarnybos darbuotojų ir Tarnybos lankytojų susitikimus, pasitarimus bei priėmimus su direktoriumi, dalyvauja pasitarimuose, rengia jų protokolus;

7.10. užtikrina Tarnybos interneto svetainės atitikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintiems bendriesiems reikalavimams valstybės institucijų interneto svetainėms;

7.11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, reikalingą skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti;

8.2. dalyvauti Tarnybos sudaromose darbo ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose IRT klausimais;

8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus IRT klausimais Tarnybos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant Tarnybos strateginius planus, taip pat kitus klausimus, susijusius su IRT valdymu, teikti šiais klausimais siūlymus;

8.4. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Tarnybos transportu, darbui būtina informacija, dokumentais ir leidiniais, esančiais Tarnyboje;

8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

8.6. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

9. Skyriaus darbuotojai privalo:

9.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

9.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetenciją;

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti ministerijai pagal kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

9.4. vykdyti Tarnybos direktoriaus pavedimus tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka;

9.5. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas užduotis.

 V SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

10. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

________________________

Informacija atnaujinta 2016-11-23

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int