Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, kokybės vadybos standartus, pacientų saugos principus, kokybės vadybos sistemų diegimo ir palaikymo principus bei gebėti taikyti praktikoje, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę nei 3 metų medicininio audito srityje;
1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.6. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.7. mokėti rengti ir vertinti teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe;
1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant analitinius dokumentus;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų veiklą, gebėti dirbti komandoje.
 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas, užtikrina efektyvų Skyriaus darbą ir tinkamą pavestų užduočių vykdymą.
3. Pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, reikalavimų.
4. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės reglamentavimu.
5. Teikia siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros atlikimo tobulinimo.
6. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT, taip pat VASPVT metinį veiklos planą.
7.  Organizuoja visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės planinę ir neplaninę valstybinę priežiūrą, siekiant įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams.
8. Organizuoja juridinių asmenų kreipimųsi tyrimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros;
9. Organizuoja  rekomendacijų teikimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei pagerinti, įstaigų vidaus dokumentų nuostatoms patobulinti, esant poreikiui, teikia šias rekomendacijas.
10. Organizuoja ataskaitų, pranešimų, siūlymų, kitos aktualios informacijos parengimą ir platinimą sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimais.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų dalyvavimą kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose.
12. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
13. Dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugomis.
14. Dalyvauja ir organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimais.
15. Organizuoja Skyriaus atliktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimų duomenų rinkimą, sisteminimą ir suvedimą į duomenų bazę.
16. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, posėdžiuose.
17. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
18. Pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, pacientus bei kitus asmenis.
19. VASPVT direktoriaus pavedimu atstovauja VASPVT Lietuvoje ir užsienyje sveikatos priežiūros paslaugų kokybės klausimais.
20. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybės klausimais.
21. Organizuoja neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos užkardymą.
22. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
23.  Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūrą.

2. Užtikrinti rekomendacijų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams teikimą paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti.

3.Pagal kompetenciją organizuoti tinkamą planinių konsoliduotų tikrinimų atlikimą.

4. Vykdyti Akreditavimo tarnybos metinį planą.

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int