Pacientų teisių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, kokybės vadybos standartus, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus, VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, slaugos arba farmacijos krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę nei 1 metų sveikatos priežiūros srityje;
1.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir analizuojant dokumentus;
1.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, susijusių su pacientų teisėmis, reikalavimų.
3. Dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose.
4. Vykdo pacientų teisių priežiūrą, nagrinėja pacientų skundus, prašymus, pareiškimus.
5. Vykdo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą, kiek tai susiję su pacientų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimu.
6. VASPVT direktoriaus nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl kreipimosi į medicinos specialistus – konsultantus dėl klinikinių atvejų vertinimo, siekiant pacientų teisių priežiūros bei su tuo susijusios asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros išvadų pagrįstumo. Gavus medicinos specialisto – konsultanto atliktas išvadas, pateikia VASPVT struktūriniam padaliniui ar darbuotojui, atsakingam už paslaugų apmokėjimą, reikalingą informaciją dėl apmokėjimo medicinos specialistui – konsultantui už paslaugas.
7. Renka, sistemina ir laiku suveda duomenis apie atliktą pacientų teisių priežiūrą į duomenų bazę.
8. Teikia rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams pacientų saugai gerinti bei pacientų teisėms užtikrinti.
9. Pagal kompetenciją rengia fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentus, susijusius su vykdomomis funkcijomis.
10. Renka, sistemina duomenis ir rengia ataskaitas, pranešimus, siūlymus ir kitą aktualią informaciją visuomenei dėl pacientų saugos, pacientų teisių užtikrinimo bei sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės, kiek tai susiję su pacientų teisių užtikrinimu.
11. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
12. Pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, pacientus ir kitus asmenis.
13. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
14. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis.
15. Dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose pacientų teisių ir saugos klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
17. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekti įvykdyti 2020 m. Pacientų teisių priežiūros skyriaus veiklos planą.

2. Skundus išnagrinėti per 3 mėnesius, nepratęsiant skundo nagrinėjimo termino.

3. Teikti rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigų vadovams teikiamų paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti.

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int