Įstaigų vertinimo skyriaus nuostatai

 
 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T1-248

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

ĮSTAIGŲ VERTINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įstaigų vertinimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) savarankiškas padalinys, pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

 

2. Skyriaus darbuotojai į darbąpriimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

3. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai): vedėjas ir vyriausieji specialistai.

 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais ir darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

 

5. Skyrius planuoja savo veiklą ir vykdo planus, bei rengia ataskaitas Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus uždavinys – užtikrinti saugias asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas, licencijuojant, akredituojant ir vertinant sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

 

7. Įgyvendindamas pavestus uždavinius Skyrius vykdo šias funkcijas:

 

7.1. organizuoja ir vykdo įstaigų, teikiančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, licencijavimą teisės aktų nustatyta tvarka:

 

7.2. vertina įstaigų licencijavimo dokumentų atitiktį galiojantiems teisės aktams;

 

7.3. rengia dokumentų vertinimo pažymas ir raštu informuoja sveikatos priežiūros įstaigas apie nustatytus trūkumus arba netikslumus;

 

7.4. teikia direktoriui siūlymus dėl įstaigų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, duomenų patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo atnaujinimo, dublikato išdavimo;

 

7.5. rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus dėl įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo atnaujinimo, dublikato išdavimo ir teikia juos pasirašymui Tarnybos direktoriui;

 

7.6. išrašo įstaigų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijas ir teikia jas Tarnybos direktoriui pasirašyti;

 

7.7. kompiuterinėje duomenų bazėje registruoja įstaigų, teikiančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, licencijas teisės aktų nustatyta tvarka;

 

7.8. teikia nurašymui ir sunaikinimui sugadintus licencijų blankus.

 

7.9. organizuoja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka:

 

7.10. vertina įstaigų dokumentų, pateiktų licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai, atitiktį galiojantiems teisės aktams;

 

7.11. vertina vietoje teikiamų licencijuotų paslaugų atitiktį galiojantiems teisės aktams;

 

7.12. kompiuterinėje duomenų bazėje registruoja juridinių asmenų leidimus-higienos pasus ir vykdo jų stebėseną;

 

7.13. kompiuterinėje duomenų bazėje registruoja civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo polisus ir vykdo jų stebėseną;

 

7.14. kaupia informaciją apie įstaigas, kurioms atlikta licencijų sąlygų laikymosi priežiūra;

 

7.15. tvarko įstaigų, kurioms išduota, patikslinta licencija, panaikintas, sustabdytas, atnaujintas licencijos galiojimas ar atlikta licencijos sąlygų laikymosi priežiūra,bylas ir jas perduoda į Tarnybos archyvą teisės aktųnustatyta tvarka;

 

7.16. organizuoja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų vertinimą;

 

7.17. organizuoja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos patologijos paslaugos vertinimą;

 

7.18. organizuoja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros veiklai licencijuotų juridinių asmenų licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;

 

7.19. organizuoja ir vykdo juridinių asmenų akreditavimą asmens sveikatos priežiūros veiklai;

 

7.20. pagal kompetenciją įgyvendina Nacionalinę pacientų saugos platformą;

 

7.21. teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims apie licencijuotas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą, laboratorijų vertinimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos patologijos paslaugos vertinimą ir akreditavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

 

7.22. rengia ir skelbia informaciją Tarnybos svetainėje apie įstaigų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijų išdavimą, patikslinimą, licencijos ar jos dalies galiojimo sustabdymą, atnaujinimą, panaikinimą ir atliktą licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;

 

7.23. rengia dokumentų vertinimo pažymas, vertinimo aktus ir ataskaitas, raštus su išvadomis ir rekomendacijomis;

 

7.24. rengia ir teikia informaciją Juridinių asmenų registrui, teritorinėms ligonių kasoms apie licencijų išdavimą, galiojimų sustabdymą, atnaujinimą ir panaikinimą;

 

7.25. konsultuoja interesantus dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijų išdavimo, sustabdymo, panaikinimo, atnaujinimo, dokumentų pateikimo tvarkos, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros, laboratorijų vertinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos patologijos paslaugos vertinimo ir akreditavimo klausimais;

 

7.26. tvarko Skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

 

7.27. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

 

7.28. dalyvauja rengiant Tarnybos metinius veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas pagal Skyriaus veiklos kompetenciją;

 

7.29. rengia Skyriaus veiklos priemonių planus ir ataskaitas Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka;

 

7.30.dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklą vykdančių įstaigų licencijavimu ir jų veiklos vertinimo reglamentavimu ir akreditavimu;

 

7.31.dalyvauja rengiant dokumentus nacionalinės kokybės politikos, susijusios su sveikatos priežiūros paslaugomis, klausimais;

 

7.32. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros programas;

 

7.33. dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus, konferencijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo, laboratorijų vertinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos patologijos paslaugos vertinimo, akreditavimo, pacientų saugos klausimais;

 

7.34. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis;

 

7.35. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, direktoriaus pavaduotojo pavedimais pavestas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

 8. Vykdydami Skyriui pavestas funkcijas, Skyriaus darbuotojai turi teisę:

 

8.1. gauti informaciją iš Tarnybos direktoriaus, kitų Tarnybos darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pagal skyriaus kompetenciją;

 

8.2. nuolat tobulinti žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus, kelti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

 

8.3. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Tarnybos autotransportu, vykdant Skyriui pavestas funkcijas;

 

8.4. susipažinti ir gauti Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų Tarnybos dokumentų nuorašus, esančius Tarnybojepagal skyriaus kompetenciją;

 

8.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

 IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

9. Skyriaus darbuotojai privalo:

 

9.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Tarnybos direktoriaus įsakymais, direktoriaus pavaduotojo pavedimais, Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais.

 

9.2. laiku atlikti Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

 

9.3. Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimu, atstovauti Tarnybą pagal kompetenciją.

 

V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int