Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyrius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. T1-1076

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyrius (toliau – skyrius) yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui.

 

2.  Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai): vedėjas ir vyriausieji specialistai.

 

3.  Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

 

5. Skyrius rengia planus savo veiklai planuoti ir vykdyti bei ataskaitas Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus uždaviniai:

6.1. vykdyti visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų, kurie verčiasi asmens sveikatos priežiūros veikla, teikiamų paslaugų kokybės kontrolę;

 

6.2.  rūpintis, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigose būtų teikiamos kokybiškos paslaugos: konsultuoti, teikti rekomendacijas, platinti informaciją kokybės vadybos sistemos diegimo, funkcionalumo, užtikrinimo klausimais.

 

7. Skyrius, įgyvendindamas šiuos uždavinius, atlieka tokias funkcijas:

7.1. kontroliuoja, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

 

7.2. teikia rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti;

 

7.3. organizuoja juridinių asmenų kreipimųsi tyrimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės;

 

7.4. konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, pacientus bei kitus asmenis šių nuostatų 6 punkte išvardintais klausimais;

 

7.5. organizuoja informacijos parengimą ir platinimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės;

 

7.6. dalyvauja rengiant Tarnybos metinį veiklos planą ir jo vykdymo ataskaitas pagal skyriaus veiklos kompetenciją;

 

7.7. rengia skyriaus veiklos priemonių planus ir ataskaitas Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka;

 

7.8. pagal kompetenciją įgyvendina Nacionalinės pacientų saugos platformos įgyvendinimo priemonių planą;

 

7.9. tvarko skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

 

7.10. dalyvauja rengiant dokumentus nacionalinės kokybės politikos, susijusios su sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, klausimais;

 

7.11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programas;

 

7.12. dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus, konferencijas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos klausimais;

 

7.13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti informaciją iš Tarnybos direktoriaus, kitų Tarnybos darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pagal skyriaus kompetenciją;

 

8.2. pateikęs Tarnybos direktoriaus įsakymą asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovui ar jį pavaduojančiam asmeniui, netrukdomi patekti į įstaigą ir atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę;

 

8.3. reikalauti ir gauti iš juridinių ir fizinių asmenų visą reikalingą informaciją, dokumentus, laboratorinių mėginių rezultatus, pacientų medicininių apžiūrų ir tyrimų duomenis, įstaigos vadovų ir kitų darbuotojų žodinius ir raštiškus paaiškinimus, kurie reikalingi sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolei atlikti;

 

8.4. atliekant sveikatos priežiūros paslaugų kontrolę teikti siūlymus dėl medicinos specialistų – konsultantų dalyvavimo Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

 

8.5. reikalauti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos administracijos vadovų pašalinti aplinkybes ir sąlygas, trukdančias tinkamai atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę;

 

8.6. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Tarnybos transportu, darbui būtina informacija;

 

8.7. susipažinti ir gauti Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų Tarnybos dokumentų nuorašus, esančius Tarnybojepagal skyriaus kompetenciją;

 

8.8. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

8.9.   turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

IV. SKYRIAUSDARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

9.  Skyriaus darbuotojai privalo:

9.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

 

9.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetenciją;

 

9.3.  Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus, atstovauti Sveikatos apsaugos ministerijai pagal kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

 

9.4. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas užduotis.

 

V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

10.  Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int