Specialist┼│ licencijavimo skyriaus nuostatai

 

PATVIRTINTA
Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2011 m. gegu┼ż─Śs 31 d. ─»sakymu Nr. T1–488

 

VALSTYBIN─ľS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SPECIALIST┼▓ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Specialist┼│ licencijavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) padalinys, tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

2.      Skyriaus valstyb─Śs tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai): ved─Śjas, vyriausieji ir vyresnieji specialistai.

3.      Skyriaus darbuotojai ─» darb─ů priimami Lietuvos Respublikos valstyb─Śs tarnybos ─»statymo (┼Żin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodekso (┼Żin., 2002, Nr. 64-2569) ir kit┼│ teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka.

4.      Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ─»statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimais, kitais teis─Śs aktais, sveikatos apsaugos ministro ─»sakymais, Tarnybos direktoriaus ─»sakymais, Tarnybos nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisykl─Śmis, šiais nuostatais.

5.      Skyrius rengia planus savo veiklai planuoti ir vykdyti bei ataskaitas Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, U┼ŻDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6.      Skyriaus u┼żdaviniai:

6.1. organizuoti ir vykdyti sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ registravim─ů

6.2. organizuoti ir vykdyti asmens ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ licencijavim─ů;

6.3. organizuoti ir vykdyti asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ licencij┼│ s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źr─ů.

7.                  Skyrius, ─»gyvendindamas pavestus u┼żdavinius, vykdo šias funkcijas:

7.1.            registruoja sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ paraiškas ir visus dokumentus, susijusius su sveikatos prie┼żi┼źros specialisto spaudo numeriui suteikimu, tvarko šiuos dokumentus, suteikia sveikatos prie┼żi┼źros specialisto spaudo numerius, veda numeri┼│, suteikt┼│ medicinos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio spaudams, apskait─ů, teikia informacij─ů apie tai sveikatos prie┼żi┼źros ir farmacijos ─»staigoms (─»mon─Śms) ir sveikatos specialistams; rengia numeri┼│ suteikimo medicinos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio spaudams pa┼żymas;

7.2.            registruoja paraiškas ir visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su sveikatos prie┼żi┼źros specialisto – medicinos praktikos, slaugos praktikos, akušerijos praktikos, visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros veiklos – licencijos (toliau vadinama licencija) išdavimu, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijos dublikato išdavimu, licencijos patikslinimu, taip pat ES valstyb─Śs nar─Śs pilie─Źi┼│ pranešimus apie laikin─ů vertim─ůsi medicinos praktika ar vienkartin─Śs medicinos praktikos paslaugos suteikim─ů Lietuvoje ir visus su tuo susijusius patvirtinamuosius dokumentus;

7.3.            formuoja ir tvarko asmens ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ licencijavimo (toliau vadinama licencijavimo), ES valstyb─Śs nar─Śs pilie─Źi┼│ pranešim┼│ apie laikin─ů vertim─ůsi medicinos praktika ar vienkartin─Śs medicinos praktikos paslaugos suteikim─ů Lietuvoje dokument┼│ bylas (toliau vadinama dokument┼│ bylos);

7.4.            vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas dokument┼│ bylas, tyrimo ar kit─ů med┼żiag─ů susijusi─ů su asmens ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos licencijos išdavimu, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijos dublikato išdavimu, licencijos patikslinimu ir su ES valstyb─Śs nar─Śs pilie─Źi┼│ laikina medicinos praktika ar vienkartin─Śs medicinos praktikos paslaugos suteikimu Lietuvoje;

7.5.            teikia si┼źlymus d─Śl sprendimo išduoti asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros veiklos licencij─ů, atsisakyti j─ů išduoti, jos galiojim─ů sustabdyti, panaikinti jos galiojimo sustabdym─ů ir panaikinti licencijos galiojim─ů, patikslinti licencij─ů, išduoti licencijos dublikat─ů, taip pat d─Śl ES valstyb─Śs nar─Śs pilie─Źi┼│ laikinos medicinos praktikos ar vienkartin─Śs medicinos praktikos paslaugos suteikimo Lietuvoje teis─Śtumo;

7.6.            rengia informuojam┼│j┼│ dokument┼│ bei Tarnybos direktoriaus ─»sakym┼│, susijusi┼│ su sprendimu išduoti asmens ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos licencij─ů, atsisakyti j─ů išduoti, jos galiojim─ů sustabdyti, panaikinti jos galiojimo sustabdym─ů ir panaikinti licencijos galiojim─ů, patikslinti licencij─ů, išduoti licencijos dublikat─ů, taip pat su ES valstyb─Śs nar─Śs pilie─Źi┼│ laikinos medicinos praktikos ar vienkartin─Śs medicinos praktikos paslaugos suteikimo Lietuvoje teis─Śtumu, projektus;

7.7.            rengia ir teikia pasirašyti Tarnybos direktoriui asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros veiklos licencijas;

7.8.            informacin─Śje duomen┼│ baz─Śje registruoja išduotas asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros veiklos licencijas ir ES valstyb─Śs nar─Śs pilie─Źi┼│ pranešimus apie laikin─ů vertim─ůsi medicinos praktika ar vienkartin─Śs medicinos praktikos paslaugos suteikim─ů Lietuvoje ir ─» ši─ů duomen┼│ baz─Ö ─»rašo visus su tuo susijusius duomenis;

7.9.            rengia ir teikia informacij─ů skelbimui Tarnybos svetain─Śje apie asmens ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros specialistams išduotas, patikslintas licencijas, ši┼│ licencij┼│ galiojimo sustabdym─ů, atnaujinim─ů, panaikinim─ů;

7.10.        rengia ir teikia informacij─ů skelbimui Tarnybos svetain─Śje apie atlikt─ů asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ licencij┼│ s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źr─ů;

7.11.        tvarko Skyriui priskirt─ů Tarnybos interneto svetain─Śs dal─»;

7.12.        pagal kompetencij─ů nagrin─Śja fizini┼│ ir juridini┼│ asmen┼│ pareiškimus, skundus bei pasi┼źlymus;

7.13.        dalyvauja rengiant Tarnybos metinius veiklos planus ir j┼│ vykdymo ataskaitas pagal Skyriaus veiklos kompetencij─ů;

7.14.        rengia Skyriaus veiklos priemoni┼│ planus ir ataskaitas Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka;

7.15.        atlieka asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ licencijos tur─Śtojo licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źr─ů;

7.16.        organizuoja klausimo, susijusio su kontroliuojan─Źi┼│ valstyb─Śs institucij┼│ pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodyt─ů laik─ů nepašalintus asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos tr┼źkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pa┼żeidimus, padarytus licencijos tur─Śtojo, nagrin─Śjim─ů;

7.17.        teikia si┼źlymus d─Śl sprendimo, priimamo atlikus asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialisto praktikos licencijos tur─Śtojo licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źr─ů ir išnagrin─Śjus klausim─ů, susijus─» su kontroliuojan─Źi┼│ valstyb─Śs institucij┼│ pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodyt─ů laik─ů nepašalintus asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos tr┼źkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pa┼żeidimus, padarytus licencijos tur─Śtojo;

7.18.        pagal kompetencij─ů bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavald┼żiomis institucijomis ir kitomis valstyb─Śs ir savivaldybi┼│ institucijomis ar ─»staigomis, mokslo ir mokymo ─»staigomis, sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ profesin─Śmis organizacijomis bei specialybi┼│ draugijomis, sprend┼żiant Lietuvos medicinos norm┼│ bei teis─Śs akt┼│ rengimo ir kontrol─Śs ši┼│ nuostat┼│ 6 punkte išvardintais klausimais;

7.19.        pagal kompetencij─ů bendradarbiauja su Europos S─ůjungos šali┼│ nari┼│ administracijomis, kompetentingomis u┼żsienio valstybi┼│ institucijomis, kei─Źiantis informacija apie asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ dabartin─» profesin─» status─ů ir profesin─Śs kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

7.20.        inicijuoja teis─Śs akt┼│ rengim─ů ir dalyvauja rengiant teis─Śs aktus, susijusius su skyriui pavest┼│ funkcij┼│ vykdymu;

7.21.        dalyvauja rengiant ─»statymus, Vyriausyb─Śs nutarimus, sveikatos apsaugos ministro ─»sakymus ir kitus teis─Śs aktus, susijusius su asmens ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ licencijavimu ir j┼│ veiklos vertinimo reglamentavimu;

7.22.        teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir ─»teisinant Lietuvos medicinos normas;

7.23.        konsultuoja asmens ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros specialistus bei kitus klientus ši┼│ nuostat┼│ 6 punkte išvardintais klausimais.

7.24.        atlieka kitas Lietuvos Respublikos ─»statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimais, sveikatos apsaugos ministro ─»sakymais, Tarnybos direktoriaus ─»sakymais, direktoriaus pavaduotojo pavedimais pavestas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS DARBUOTOJ┼▓ TEIS─ľS

 

8.                  Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teis─Ö:

8.1.            gauti informacij─ů iš Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kit┼│ Tarnybos darbuotoj┼│ bei valstyb─Śs ir savivaldybi┼│ institucij┼│ ar ─»staig┼│ pagal skyriaus kompetencij─ů;

8.2.            naudotis kompiuterine, biuro, ryši┼│ technika, kanceliarin─Śmis prek─Śmis, Tarnybos transportu, darbui b┼źtina informacija;

8.3.            susipa┼żinti ir gauti Tarnybos direktoriaus ─»sakym┼│ bei kit┼│ Tarnybos dokument┼│ nuorašus, esan─Źius Tarnybojepagal skyriaus kompetencij─ů;

8.4.            nuolat tobulinti savo kvalifikacij─ů Lietuvoje bei u┼żsienyje;

8.5.            tur─Śti kit┼│ teisi┼│, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos ─»statymams ir kitiems teis─Śs aktams.

 

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJ┼▓ PAREIGOS

 

9.                  Skyriaus darbuotojai privalo:

9.1.            darbe vadovautis Lietuvos Respublikos ─»statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimais, sveikatos apsaugos ministro ─»sakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teis─Śs aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisykl─Śmis, Skyriaus nuostatais bei savo pareigybi┼│ aprašymais;

9.2.            Tarnybos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetencij─ů;

9.3.            Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus, atstovauti Sveikatos apsaugos ministerijai pagal skyriaus kompetencij─ů Lietuvoje ir u┼żsienyje;

9.4.            laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas u┼żduotis.

 

V. SKYRIAUS DARBUOTOJ┼▓ ATSAKOMYB─ľ

 

10.              Skyriaus darbuotojai u┼ż savo pareig┼│ bei funkcij┼│ nevykdym─ů ar netinkam─ů j┼│ vykdym─ů, atsako Lietuvos Respublikos ─»statym┼│ bei kit┼│ teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka.

__________________________

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBIN─ľ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavi─Źiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biud┼żetin─Ś ─»staiga,
Juridini┼│ asmen┼│ registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Piet┼│ pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int