2019-01-19, Šeštadienis

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolė

 

ĮGALIOJIMAI IR REIKALAVIMAI

 

Vykdydama įgaliotas funkcijas, VASPVT vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-839 (Žin., 2011, Nr. 112-5279) patvirtintų VASPVT nuostatų 

    10.38. punktu - pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų,  reglamentuojančių  sveikatos priežiūros paslaugų   kokybę, reikalavimų;

    10.39. punktu  - pagal  kompetenciją  dalyvauja  rengiant   įstatymus, Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos   apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su  sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos reglamentavimu;

     10.40. punktu  - vykdo pacientų teisių ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę.

 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė vertinama analizuojant sveikatos priežiūros paslaugų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PAREIGŪNŲ TEISĖS

 

VASPVT, kaip įgaliotoji institucija, turi teisę:

 

1. pateikus tarnybinį pažymėjimą ir paskyrimo  dokumentą įstaigos  vadovui  ar  jį  pavaduojančiam  asmeniui   netrukdomai patekti  į  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigą  ir    atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę;

2.  atliekant  sveikatos  priežiūros  paslaugų    kokybės kontrolę,  kviesti  dalyvauti sveikatos priežiūros   specialistus konsultantus, naudotis asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininio   audito  medžiaga,  teismo  medicinos    ekspertizės išvadomis  bei  kitais  dokumentais,  reikalingais   patikrinimui

atlikti;

3.  reikalauti  ir gauti iš juridinių ir fizinių   asmenų visą  reikalingą informaciją, dokumentus, laboratorinių   mėginių duomenis,  ligonių  medicininių  apžiūrų  ir  tyrimų    duomenis, įstaigos  vadovų  ir  kitų  darbuotojų  žodinius  ir    raštiškus paaiškinimus, kurie reikalingi patikrinimui atlikti;

4.  informuoti  teisėsaugos institucijas, jei   nustatomi požymiai veikų, užtraukiančių baudžiamąją atsakomybę;

5. duoti tikrinamiems subjektams privalomus nurodymus.

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2004, Nr. 68 – 2368; 2011, Nr. 163-7758) 43 (3) straipsnis numato atsakomybę už  neteisėtą  vertimąsi  sveikatinimo veikla nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

 

SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

VASPVT priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR KONSULTAVIMAS

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir teisės aktų, reglamentuojančių ASPP teikimą, klausimais konsultuoja ir teikia informaciją Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus specialistai.

 

TIKRINIMŲ IR NEPLANINIŲ KONTROLIŲ ATLIKIMO TVARKA

VASPVT Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyrius atlieka planinius tikrinimus ir neplanines asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontroles.

 

PLANINIAI TIKRINIMAI

Planiniai tikrinimai atliekami vadovaujantis VASPVT direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 (Žin., 2011, Nr.58-2816; 2012, Nr. 12-549) patvirtintomis VASPVT atliekamų patikrinimų taisyklėmis.

VASPVT vadovaudamasi kriterijais, nustatytais VASPVT atliekamų tikrinimų taisyklėse, sudaro asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių veiklą planuojama patikrinti per atitinkamą laikotarpį.

Planiniai tikrinimai tvirtinami VASPVT direktoriaus įsakymu. Tikrinimą atlieka VASPVT direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina ne mažiau kaip du VASPVT darbuotojai.

Sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, kurios tikrinimą numatoma atlikti, ne mažiau nei prieš 10 darbo dienų informuojama raštu apie numatomą atlikti jos veiklos patikrinimą.

Tikrinimas atliekamas per vieną darbo dieną. Tikrinimo metu įvertinama įstaigos veikla  pagal šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tikrinimo metu surašomas tikrinimo aktas, kurio vienas egzempliorius įteikiamas tikrinto subjekto atstovui.

Apie tikrinimo išvadas VASPVT informuoja atskiru raštu.

Vieno subjekto planinis tikrinimas negali būti atliekamas dažniau nei kartą per metus. Planinis ūkio subjekto patikrinimas negali būti atliekamas anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo pirminės asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimo dienos.

Planinio tikrinimo metu tikrintajam subjektui gali būti teikiama informacija dėl su jo veikla susijusių teisės aktų reikalavimų, atsakoma į užduotus klausimus.

 

NEPLANINĖS ASPP KOKYBĖS KONTROLĖS

Neplaninės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės atliekamos vadovaujantis VASPVT direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. T1-136 (Žin., 2013, Nr. 15-763)patvirtintu VASPVT neplaninių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolių atlikimo tvarkos aprašu.

Internetinė nuoroda:

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442820&p_query=&p_tr2=2

 

Kontroles VASPVT gali atlikti esant bent vienam iš šių pagrindų:

1.      gavus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pavedimą;

2.      turint rašytinės informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl Įstaigos veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

3.      siekiant užtikrinti, kad būtų pašalinti Įstaigos veiklos ankstesnės Kontrolės metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

4.      jeigu Kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.

 

Neplaninė kontrolė gali būti atliekama:

1.      VASPVT raštu iš įstaigos pareikalaujant pateikti kontrolei reikalingus dokumentus, kuriuos įstaiga privalo pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Tarnybos rašytinio prašymo gavimo dienos.

2.      Atskirais atvejais VASPVT direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuriai pavedama paimti iš Įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolei reikalingų dokumentų kopijas ir (ar), jei reikia, Įstaigos darbuotojų paaiškinimus.

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės atlikimas VASPVT turi būti baigtas per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pavedimo ar kitų institucijų prašymo gavimo dienos. Motyvuotu VASPVT direktoriaus įsakymu kontrolės atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 5 mėnesių laikotarpiui.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės atlikimas VASPVT baigiamas įforminant VASPVT direktoriaus įsakymu. Šiame įsakyme gali būti pateikiamos rekomendacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo.

 

Informacija, susijusi su atlikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrole, teikiama:

1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigai ir asmeniui, inicijavusiam kontrolės atlikimą, jei pastarasis turi teisę gauti tokią informaciją – Kontrolės ataskaitos ir VASPVT direktoriaus įsakymo kopijas.

2.      kitiems asmenims, inicijavusiems kontrolės atlikimą – tokia apimtimi, kad informacijos atskleidimas nepažeistų Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų konfidencialumo reikalavimų.

 

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int