Bendrųjų reikalų poskyrio nuostatai

 

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

  2014 m.  spalio 24 d. įsakymu Nr. T1-1566 

  

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

BENDRŲJŲ REIKALŲ POSKYRIO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrųjų reikalų poskyris (toliau – poskyris) yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui.
2. Poskyrį sudaro vedėjas, ūkvedys ir vairuotojas.
3. Poskyrio darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), į darbą priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatais bei šiais nuostatais.

II SKYRIUS
POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Poskyrio uždaviniai yra užtikrinti:
5.1. pastatų, teritorijos inžinerinių komunikacijų, transporto priemonių tinkamą eksploatavimą, priežiūrą bei gedimų šalinimą, taip pat apsaugą ir švarą;
5.2. Tarnybos ir jos darbuotojų darbo vietų aprūpinimą darbo priemonėmis bei kitomis jų veiklai reikalingomis priemonėmis ir medžiagomis.
6. Įgyvendindamas pavestus uždavinius skyrius vykdo šias funkcijas:
6.1. užtikrina racionalų elektros, vandens, šilumos, ryšio priemonių naudojimą;
6.2. likviduoja inžinerinėse komunikacijose, energetinėse sistemose įvykusias avarijas bei įrangos (aparatūros) gedimus ir jų padarinius;
6.3. organizuoja patalpų einamąjį remontą;
6.4. aprūpina Tarnybos darbuotojus būtinomis darbo priemonėmis;
6.5. užtikrina racionalią autotransporto priemonių eksploataciją ir priežiūrą;
6.6. užtikrina Tarnybos patalpų apsaugą;
6.7. užtikrina švarą, tvarką Tarnybos patalpose bei teritorijoje;
6.8. užtikrina Tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
6.9. užtikrina tinkamą materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą;
6.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas.

III SKYRIUS
POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

7. Poskyrio darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
7.1. gauti informaciją iš Tarnybos direktoriaus, kitų Tarnybos darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, pagal poskyrio kompetenciją;
7.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Tarnybos transportu, darbui būtina informacija;
7.3. susipažinti ir gauti Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų Tarnybos dokumentų nuorašus, esančius Tarnyboje pagal poskyrio kompetenciją;
7.4. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje;
7.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS
POSKYRIO DARBUOTOJŲ PAREIGOS

8. Poskyrio darbuotojai privalo:
8.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatais, poskyrio nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;
8.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti tarnybai pagal kompetenciją;
8.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas užduotis.

V SKYRIUS
POSKYRIO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

9. Poskyrio darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


________________________

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int