Informuojame!

 

2012-09-04

          Informuojame, kad Seimo narys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97) (toliau – Statutas) 9 straipsnio 11 punktu, turi teisę kreiptis su paklausimais į valstybės institucijų vadovus, pateikti jiems klausimų, o  Statuto 12 straipsnio 4 dalis suponuoja pareigą išnagrinėti Seimo nario paklausimą ir jam atsakyti nustatytais terminais.

          Informuojame, kad Akreditavimo tarnyba atlieka neplaninius patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, jei turi rašytinės informacijos ar yra kilę pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų. Neplaniniai patikrinimai atliekami vadovaujantis taisyklių, patvirtintų Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 (Žin.,2011, Nr. 58-2816; 2012, Nr. 12-549), 17.2 punktu. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).

            2012-03-19 Akreditavimo tarnyba gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Manto Varaškos pavedimą įvertinti piliečiui X teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikose. Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi aukščiau išdėstytais teisės aktais, įvertino piliečiui X teiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikos. 2012-05-09 Akreditavimo tarnyba raštu informavo Lietuvos Respublikos Seimo narį Mantą Varašką apie atliktą tyrimą ir jo rezultatus, taip pat įpareigojo neatskleisti konfidencialios informacijos be paciento sutikimo, cituojame:

„Informuojame, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-642) nuostatomis, visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia, konfidenciali informacija apie pacientą gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.

               Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodytiems asmenims. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas.

Kadangi aukščiau išdėstyta su pacientu X susijusi informacija yra konfidenciali, VASPVT neturi teisės jos pateikti Jūsų nurodytam asmeniui – Y.

Taip pat prašome Jūsų užtikrinti gautos informacijos konfidencialumą“.

              Akreditavimo tarnyba neturi informacijos, ar Lietuvos Respublikos Seimo narys atskleidė konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims.

Informacija atnaujinta 2013-03-22

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int