Direktoriaus pavaduotoja

 

Papildomos laikinai kuruojamos sritys:

 

1. asmenų, išskyrus fizinius asmenis, licencijavimas asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklai;
2. juridinių asmenų licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros veiklos sąlygų laikymosi priežiūra;
3. Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalies, kurią planuoja vykdyti VASPVT, strateginio planavimo dokumentų, metinio veiklos plano, veiklos ataskaitų rengimo organizavimas ir kuravimas.
 

 I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugos sistemos reguliavimą, pacientų teisių priežiÅ«rą, sveikatos priežiÅ«ros paslaugų prieinamumo ir kokybės atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, taip pat išmanyti viešÄ…jį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus bei VASPVT nuostatus, kuruojamų skyrių nuostatus ir kitus, VASPVT funkcijas, veiklą ir struktÅ«rą reglamentuojančius teisės aktus;.
1.2. išmanyti kokybės vadybos standartus, pacientų saugos, kokybės vadybos sistemų diegimo ir palaikymo principus bei gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat žinoti sveikatos politikos, vadybos ir administravimo principus bei sugebėti jais vadovautis;
1.3. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultÅ«ros, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;
1.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties);
1.5. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros administravimo srityje;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
1.8. mokėti rengti ir vertinti asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei vizuojant dokumentus;
1.11. gebėti organizuoti savo ir kuruojamų skyrių darbą, mokėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamiems skyriams priskirtų funkcijų vykdymą, paskirsto užduotis, užtikrina efektyvų kuruojamų skyrių darbą bei tinkamą VASPVT direktoriaus pavedimų vykdymą.
3. Dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugomis.
4. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
5. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT, taip pat VASPVT metinį veiklos planą.
6. Pasirašo VASPVT direktoriaus įsakymu priskirtus dokumentus.
7. Pagal kompetenciją inicijuoja, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų kitų teisės aktų projektus pacientų teisių priežiÅ«ros, sveikatos priežiÅ«ros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiÅ«ros klausimais bei, esant poreikiui, organizuoja šių teisės aktų projektų rengimą.
8. VASPVT direktoriaus pavedimu rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų kitų teisės aktų projektus asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros licencijavimo, akreditavimo klausimais bei, esant poreikiui, organizuoja šių teisės aktų projektų rengimą.
9. Teikia siūlymus dėl pacientų teisių priežiūros ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros organizavimo tobulinimo.
10. Seka ir analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su kuruojamomis sritimis, informuoja VASPVT direktorių apie šių teisės aktų pasikeitimus ir, esant poreikiui, inicijuoja ir organizuoja atitinkamų VASPVT direktoriaus įsakymų rengimą.
11. Dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų veikloje.
12. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis.
13. VASPVT direktoriaus pavedimu atstovauja VASPVT kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos, kitų užsienio šalių institucijose, tarptautinėse organizacijose.
14. Sveikatos apsaugos ministro ir VASPVT direktoriaus pavedimu atstovauja Sveikatos apsaugos ministeriją Lietuvoje ir užsienyje.
15. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
16. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vykdomomis funkcijomis.

 

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Pagal kompetenciją organizuoti akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai peržiÅ«rėjimą bei pakeitimą, atsisakant perteklinių, administracinę naštą ASPÄ® didinusių standarto reikalavimų bei papildant naujais kriterijais, taip pat optimizuoti akreditavimo šeimos medicinos paslaugai Akreditavimo tarnybos atliekamą procedÅ«rą.

2. Užtikrinti sklandų odontologines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų licencijavimo proceso perėmimą iš Odontologų RÅ«mų.

3. Pagal kompetenciją organizuoti tinkamą planinių konsoliduotų tikrinimų atlikimą.

4. Vykdyti Akreditavimo tarnybos metinį planą.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-26

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int