Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, medicinos priemonių saugą, medicinos priemonių atitikties įvertinimą, sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties);
1.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo sveikatos priežiūros sistemoje patirtį;
1.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą B1 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų paieškos duomenų bazėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priemonių saugą, atitikties įvertinimą, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, bendradarbiavimo principus, būti susipažinusiam su šių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir norminių dokumentų projektus medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir kitais klausimais.
3. Pagal kompetenciją rengia ir teikia VASPVT direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus tobulinimo, vertinimo bei kitais ir aktualiais medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų klausimais.
4. Vertina, ar kitų VASPVT darbuotojų teisės aktų projektai, raštai ir kiti dokumentai medicinos priemonių ir sveikatos priežiūros technologijų klausimais atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus.
5. Rengia atsakymų į VASPVT gautus raštus projektus pagal savo kompetenciją.
6. Konsultuoja VASPVT darbuotojus teisėkūros, teisės aiškinimo ir taikymo klausimais medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityse bei kitais teisiniais klausimais.
7. VASPVT direktoriaus pavedimu ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose.
8. VASPVT direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja VASPVT teismuose ir teisėsaugos institucijose, rengia atsiliepimus į skundus, ieškinius bei kitus procesinius dokumentus jam priskirtose bylose, atsako už tinkamą visų procesinių veiksmų šiose bylose atlikimą.
9. Skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, vykdo atsakingų skyrių parengtų išvadų, siūlymų bei kitų dokumentų, susijusių su pacientų teisių priežiūra ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūra, teisinį vertinimą, kontroliuoja šioje srityje priimamų sprendimų teisinį pagrįstumą ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teisės aktų ir (a)r dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimams bei užtikrina operatyvų kylančių teisinių problemų sprendimą.
10. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusius teisinius klausimus.
11. Nuolat seka teisės aktų kaitą jam priskirtoje srityse, operatyviai informuoja skyriaus vedėją apie aktualius teisės aktų pakeitimus.
12. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
13. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su nustatytais skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vadovaujantis parengtu nacionalinių priemonių, reikalingų įgyvendinti du Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus dėl medicinos priemonių (prietaisų), planu dalyvauti rengiant šiame plane nurodytų Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimų projektus (Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo pakeitimų projektus)
2. Atstovauti VASPVT visuose teismuose bei Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje.
3. Vertinti ir vizuoti Pacientų teisių priežiūros skyriaus ir Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus parengtas asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimo ataskaitų projektus.
4. Užtikrinti, kad VASPVT struktūrinių padalinių parengti dokumentai medicinos priemonių (prietaisų), sveikatos priežiūros technologijų bei kitais direktoriaus, skyriaus vedėjo pavestais klausimais atitiktų teisėkūros bei kitų teisės aktų reikalavimus.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int